چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تلفیق مبارزات صنفی با سیاسی روشی است کە می تواند دستیابی شما بە مطالبات تان را تسریع و تصریح کند. استبداد و سانسور یکی از مهمترین موانع سازمانیابی و رسیدن شما بە مطالبات تان است. علیە استبداد و سانسور مبارزە و از مبارزات دیگر گروە های آزادیخواە و جنبش های اجتماعی تحت ستم مضاعف، از مبارزات زنان علیە تبعیض و نابرابری دفاع کنید. از دعوت فعالان کارگری و تشکلهای معلمان برای اقدام مشترک در روز کارگر و معلم، برای آزادی زندانیان مدنی و سیاسی حمایت و در آن فعالانە شرکت کنید.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

دست پیروان عمامە بە سر تاچریسیم از سر کارگران ایران باید کوتاە شود!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش ششم

بازگشت بە کدام دوران طلایی؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مانع اصلی تولید و عامل فلاکت اقتصادی - اجتماعی کشور خامنەای و رژیم او است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

تشکل های کارگری مراقب نفوذ عوامل تفرقە افکن باشند

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بهارانتان خجستە و خرم باد!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

افزایش فشار بە زندانیان مقاوم را جدی بگیریم

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تاسیس بازار چە های مرزی همە وعدە قالیباف بە مردم کردستان!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش چهارم

شورای عالی کار و تکرار بازی فریبکارانە گذشتە در رابطە با تعیین دستمزد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازار کار مهمترین عرصە پیکار زنان برای برابر حقوقی با مردان است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش سوم

مکثی بر فرار ١٠٠ میلیارد سرمایە از کشور

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش مردم سراوان نە آغاز است و نە پایان !

افول نتولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش دوم

گروگرفتن دستمزدها برای فشار بە کارگران جنایت و ستمگری است

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

  

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

مجلس شروع نکردە زیر تمام وعدەهای اش زد

افول نتولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش اول

با پیگرد و محاکمە فعالین سندیکایی نمی توان صدای اعتراض زحمتکشآن را خاموش کرد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

بخشنامە ارتجاعی دولت روحانی ادامە سیاست بردە کردن نیروی کار است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پایانی

تعیین حق بیمە و کنترل تامین اجتماعی نباید بە دست سرمایە داران بیفتد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

برق مجانی برای فقرا از میان همە آن وعدەها و بعد از پس رفت ها

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش بیستم

مگر تشکل آزاد است کە زنان بتوانند در آن شرکت کنند؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە