شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- دو نشانه از یک بحران قریب‌الوقوع؛ صف‌های نان و صف‌های بورس - یادداشت - مراد رضایی

- آزار و اذیت و محرومیت زندانیان از بهداشت و درمان در زندانهای جمهوری اسلامی - علی صمد

- یک روز از هفت روز کارگر چگونە گذشت - صادق کار

- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع
شیلات ساموا - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"

جواَن
پوبلت - دانشگاه هاوایی زمستان 2020 - ترجمه گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش دهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی


- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

رفقا، خواهران و برادران زحمتکش کە در رژیم استبدادی، فاسد و ناکارآمدجمهوری اسلامی تحت استثمار و ستم شدید قرار دارید و بە زیر خط فقر راندە شدەاید! بە این تشکل‌ها بپیوندید، ازآنها حمایت و برای رهایی کارگران و معلمان زندانی تلاش و مبارزە کنید، رهایی از فقر و استبداد و برخوردار شدن از زندگی شایستە، هم حق شماست و هم با وجود تشکل مستقل ممکن است.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- کرونا هم غارت و فساد و بی عدالتی را متوقف نکرد! - یاداشت - صادق کار

- خصوصی‌سازی شستا؛ زدن چوب حراج به دارایی‌های کارگران و بازنشستگان - مراد رضایی

- روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا- بخش دوم و پایانی - علی صمد

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 11 - ترجمه گودرز اقتداری

بیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها ITUCدرباره تغییرات اقلیمی – 2- طرح کلی تاریخ کار- بخش نهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- سکون یا خیزش، جنبش یا شورش؟ - مصاحبە جُنگ کارگری با رفیق مراد رضایی

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- کرونا، نام دیگر تشدید خصوصی‌سازی در ایران – یادداشت - مراد رضایی

-
دستمزد کارگران و بازنشستگان ٢٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد! - صادق کار

-
روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا- بخش اول - علی صمد

-
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 10 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش هشتم - یان لوکاسن

-
وقاحت نئولیبرال های حکومتی مرزی نمی شناسد! – صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە -  
جنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

تعطیل نکردن کارخانە های نا امن جنایت در حق کارگران و جامعە است! - یادداشت- صادق کار

- ط
رح کلی تاریخ کار - بخش هفتم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 9 - بیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها ITUC درباره تغییرات اقلیمی

ترجمه: گودرز اقتداری

-
نگرانی کارمندان فدرال از عدم حفاظت ادارات شان در اپیدمی کووید۱۹ - اریک کاتز - ترجمه: زرین مرتضاییان

-
ترفندهای تفرقە افکنان دولتی در میان مزدبگیران را با همبستگی خنثی کنیم! – صادق

-
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

"جهش" یا پس رفت اقتصادی؟ - یادداشت - صادق کار

-
  کرونا و امنیت غذایی؛ مرگ در اثر کرونا قتل عمد است! - مراد رضایی

-  
انتخاب تجهیزات حفاظت شخصی برای محافظت از پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی که از بیماران مبتلا به ویروس کرونای نوین
COVID-19)) مواظبت می کنند

اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکا- اتحادیه پرستاران کالیفرنیا- ترجمه حسین غبرایی

-
  آفیش دفتر پنجم "آینده ی جنبش های کارگری در جهان عرب" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

-
  اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8 - ترجمه گودرز اقتداری

-
  طرح کلی تاریخ کار - بخش ششم - یان لوکاسن، مترجم گودرز اقتداری

-
  آفیش دفتر ششم "گزارش ویژه: « ما را به حساب آورید!»" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه:

- غم تان نابود، نوروزتان پیروز رزمتان کامیاب! - جنگ کارگری

- بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند - یادداشت- مراد رضایی


- افزایش دستمزد و بهبود معیشت اصلی ترین دغدغه‌های کارگران - علی صمد

- دفتر چهارم "برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالات متحده ی امریکا" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد


- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش پنچم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- بیکاران صدقە نمی خواهند، کار، یا حقوق بیکاری می خواهند! - صادق کار

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه:

- جنبش زنان از مبارزە برای حق رای تا برابر حقوقی! - یادداشت از صادق کار

از کرونا و شیاطین دیگر - مراد رضایی

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 6 - مترجم: گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهارم - یان لوکاسن - انستیتو بین المللی تاریخ

- مبارزە زنان علیە تبعیض و نابرابری ادامە دارد - علی صمد

- بیکاران و شاغلین متحد شوید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنید! - صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

در این شماره می خوانید:

-نکاتی در مورد کرونا در ایران که به اندازه‌ی شستن دست‌ها مهم هستند!

-جنبش افزایش دستمزد سراسری و نیرومند می شود!

-اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 5

-طرح کلی تاریخ کار - بخش دوم

-طرح شیادانە" محمد شریعتمداری" برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان محکوم بە شکست است!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 در این شماره می خوانید :

-مجلس "یک دست" کدام موانع تولید را می خواهد رفع کند؟

-جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی؟

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش 4

-طرح کلی تاریخ کار- بخش دوم

-چرا اعلام میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات موکول شد!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە