جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این شماره می خوانید:

-وحشت رژیم از ادامە مبارزات کارگران!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش ششم

-کمک به مدرسه، به نام مدیران مدارس، به کام دولت

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پایانی

-حمایت بجای دخالت و درآمیزی!

در این شماره می خوانید:

-خامنەای؛ چهل سال دیگر صبر کنید وضع بهتر می شود!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش پنجم

-چند نکته در مورد حذف صفر از پول ملی

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش دوازدهم

-توهم، یا چالش؟

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 

در این شماره می خوانید:

-چرا فقط هنگام" انتخابات" به یاد کارگران می افتند؟

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش چهارم

-سازمان تامین اجتماعی، از پول کارگران بذل و بخشش می‌کند!

-حکایت غم انگیز انسان های فاقد برگە هویت در ایران!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – آخرین بخش

غارت واحدهای تولیدی و ثروتهای عمومی نیز در دولت روحانی گوی سبقت را از دولتهای پیشین ربود. بە جرات می توان گفت کە در این دورە زیر لوای خصوصی سازی صدها واحد اقتصادی بزرگ و متوسط بە بهای ناچیز توسط ایادی حکومت بە غارت رفت و سرمایە ناچیزی کە از آنها بدست آمد خرج سرکوب کارگران و دیگر معترضین این غارتها شد.

در این شماره می خوانید:

-از ما نان و آزادی نخواهید کە کمونیستی و جرم است!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک

-خطر فارکس را جدی بگیریم!

-گذر و نظری بر چند رویداد کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش دهم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٣

یکی از تغییرات ضد کارگری احمدی نژاد تغییراتی بود کە وی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی برای محدود کردن تاثیر نمایندگان کارگری با تبدیل شورا بە هئیت امنا بوجود آورد. او قبل تر نیز با افزایش شمار نمایندگان دولت در شورای عالی کار ترکیب این شورا را بە میل خود و با نیت بی اثر کردن حضور نمایندگان کارگران تغییر دادە بود.

در این شماره می خوانید:

-وسیله "ترمیم دستمزد" شورای عالی کار نیست!                              

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک                      

-نگرانی از محاکمە علنی فعالین کارگری برای چیست؟          

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه

-گزارشی از نشست انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٢

مهمترین طرح این دوران اجرای طرح "یارانە" بود کە بە تعبیر کارشناسان مستقل گامی بود در راستای حذف سوبسیدها و انطباق بیشتر اقتصاد ایران با معیارهای برآمدە از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این طرح با استقبال بانک جهانی و تشویق دولت ایران مواجە شد. نتیجە این سیاست و ادامە آن توسط روحانی همین است کە امروزە می بینیم و ارزش "یارانە نقدی" بە کمتر از بهای نیم کیلو گوشت سقوط کردە است!

در این شماره می خوانید:

-کارگران در انتخاباتی کە دشمنان شان را بە مجلس بفرستد شرکت نخواهند کرد!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه

-آنچه بیت‌کوین بر سر اقتصاد می‌آورد

-کارگران جزء بی پناە ترین شهروندان جمهوری اسلامی هستند!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش اول

-برگ هایی از تاریج جنبش سندیکایی ایران – ٢١