شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این شماره می خوانید:                                                                                                                                                      

- مبارزە کارگران علیە خصوصی سازی، مبارزەای طبقاتی است!

- توپ، تانک، مستند، دیگر اثر ندارد!

- *بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ جهان در هند: 200 میلیون کارگر به خیابان آمدند!

- "*اعترافات اجباری" و افکار عمومی

- چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ (بخش چهارم)

- *اتحادیه های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس - بخش سوم

*همبستگی کارگران، معلمان و دانشجویان؛ سرگیجه‌های نیروهای امنیتی رژیم

ادامە افشاگری افرادی کە در زندان‌ها شکنجە شدەاند و پس از افشای شکنجە توسط اسماعیل بخشی شتاب گرفت و موجب سراسیمگی شکنجە گران شد، لازم است به‌عنوان یکی از شیوە های اعتراض نسبت بە این بازداشت‌ها و علیە انکار شکنجە توسط عامران و عاملان آن ادمە پیدا کند و ماهیت اعتراف گیری زیر شکنجە هرچە بیشتر افشا و کارگردانان شوهای امنیتی تلویزیونی را رسواتر کند!

در این شماره می خوانید:                                                                                                                              

- غارت اموال عمومی زیر عنوان خصوصی‌سازی را متوقف کنید!

- رکود اقتصادی و وضعیت کارگران فصلی؛

- فقر در ایران زنانه شده است؛

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ (بخش سوم)

- ضرورت مبارزه برای آزادی دو رهبر کارگران فولاد اهواز؛

- این‌بار هفت‌تپه تکرار کرد!

 

در این شماره می خوانید:                                                                                                                                              

- قصاب تشکلهای کارگری، خواستار چە نوع تشکلی است؟

- یا کار یا بیمه ی بیکاری

- کودکان کار در مواجه با سختی ها و استثمار روزافزون بی دفاعند!

- چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ (بخش دوم)

- اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس – بخش دوم

- نقش«طبقه کارگر» و «جنبش مدنی» در گذار از جمهوری اسلامی ایران

در این شماره می خوانید:                                                                                                                                                                                       

- توضیحاتی در مورد آغاز کار جُنگ کارگری؛

- اعتراضات معیشتی دامن می گیرند؛

- زنان در هفت‌تپه؛

- سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه!

- اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکر‌بندی اعتراضی ویژه تونس؛ (بخش اول)

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟

خواست ما لغو این احکام ظالمانە، آزادی بی‌قیدوشرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانون‌های صنفی معلمان، بە رسمیت شناختن و رعایت بی‌چون‌وچرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاە ها در امور فعالیت‌های سندیکایی است.

بازداشت اعضای شورای کارگران هفت تپە در حالی صورت گرفت کە افراد بازداشت شدە مرتکب هیچ خلافی نشدە و این اعتصاب نیز علیرغم حضور تحریک آمیز نیروهای ویژە امنیتی در محل بە شکل کاملا مسالمت آمیز در حال انجام بود و آقای بخشی یکی از رهبران کارگران هفت تپە روز گذشتە در جمع کارگران و در حضور نیروی های ویژە امنیتی کە برای ایجاد رعب و درهم شکستن اعتصاب کارگران گسیل شدە بودند بر رعایت نظم و آرامش توسط کارگران تاکید نمودە بود.

اعتراضات کارگران و سایر گروەهای اجتماعی در سراسر کشور بطور مرتب در حال افزایش ولی پراکندە و کم اثر اند. با تشکیل گروەهایی در شهر های مختلف باید تلاش کرد بە این پراکندگی ها غلبە کرد. تشکلهای کارگری می توانند در شهر های مختلف برای غلبە بر پراکندگی و ایجاد هماهنگی درعرصە اعتراضات کارگری اقدام کنند.