چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کارنامە سیاە دولت جایی برای افتخار ندارد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هجدهم

محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، اموال عمومی بە غارت بردە شدە را باید برگرداند

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

  • مطالب این شماره جُنگ کارگری:
  • بازندگان بورس، قربانی کلاهبرداری دولتی هستند
  • اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هجدهم
  • افزایش دستمزد در جمهوری اسلامی بدون توسل بە اعتصاب ممکن نیست
  • گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 مطالب این شماره جُنگ کارگری :

دعوا ی دولت و مجلس بر سر همە چیز هست بە غیر از سفرە مردم!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش پایانی

ساخت مسکن برای بازنشستگان ترفند یا تصمیم؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

ادعای بهتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد در دورە روحانی خلاف واقعیت است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پانزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۱۰

قطع دست (دلە دزدها) راە حل عضو هیئت مدیرە مجلس برای مقابلە با گرانی و بیکاری!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری

مبارزە با چپ زیر عنوان مبارزە با فساد و واگذاری های رانتی

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پانزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۹

اضافە کاری بدون دستمزد غیرقانونی و بیگاری است، زیر بار آن نروید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

همبستگی حلقە گمشدە جنبش های اجتماعی در ایران امروز است

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش چهاردهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ٨

تهنیت کریسمس و سال نو میلادی و بە امیدی سالی بهتر برای همە مردم دنیا

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

اشرافیت حاکم و اشک تمساح برای نان قسطی بخورها!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش سیزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۷

روز پرستار و تحفە رئیس نظام پرستاری برای پرستاران!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

جنبش دانشجویی مدافع استوار عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دوازدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۶

چرا کارگران هندی می توانند اعتصاب عمومی راە بیندازند، ما نمی توانیم؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

ضرورت تلفیق مبارزە علیە سیاست شوک درمانی با افزایش دستمزد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش یازدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۵

رسوایی شاکی کارگری کە شلاق خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

داود رفیعی مرتکب هیچ جرمی کە بخاطر آن بخواهند محاکمەاش بکنند نشدە است و اعتراض و فعالیت صنفی حق هر شهروندی است گذشتە از این صدور حکم قرون وسطایی مجازات شلاق و اعمال آن در هر موردی مصداق شکنجە است و تداعی کنندە رفتار بردە داران با بردە ها.