چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

نان را گران می کنید. دستمزدها را هم افزایش دهید!

میلیاردر ساختن از آخوندها، وارد فاز جدیدی شد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۴

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

سیاست‌های ارزی دولت به کدام سو می‌رود؟

حکومت مسئول این خودسوزی و خودکشی هاست!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش نهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 3

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

مسئلە اصلی مردم ایران نە ترامپ بود نە بایدن، حکومت است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هشتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 2

سالگرد کدام قانون کار را کارگران باید جشن بگیرند؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کاهش قیمت دلار خبر خوبی برای همە نیست!

قصد سپاە از تشکیل "قرارگاە مبارزە با گرانی" سرکوب اعتراضات گرسنگان است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه– بخش ۱

فصلی از کتاب "شرایط دیجیتالی – مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال " انتشارات دانشگاه وست مینیستر-۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش آبان و کابوس حکومت از تکرار آن در ابعادی وسیعتر!

سازمان انرژی اتمی ماسک تولید می‌کند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش ششم

مارکس در بارۀ اتحادیه های کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

اما و اگرها در مورد تولید انسولین قلمی در کشور

از ترس بیکار شدن کرونا را پنهان می‌کنند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پنجم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 51 و پایانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کە از آغاز فعالیت های خود تا کنون هموارە از حقوق سندیکایی و مبارزات و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع نمودە، اخراج ٣ روزنامە نگار عضو اتحادیە ی کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال بە دلیل فعالیت اتحادیەای را نقض آشکار حقوق اتحادیەای آنها می داند و آن را محکوم می کند.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

امام زادە "ڕئیسی"کور اگر نکند شفا نمی دهد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 41

ضرورت مبارزە با سە تغییر ضد کارگری تازە دولت روحانی!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کمبود مواد غذایی هم نوعی قحطی است!

سازشی کە مبارزە علیە خصوصی سازی را پیچیدەتر خواهد کرد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 31

گذر و نظری بر رویدادهای گزارش شدە هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

ریشە مشکلات خود شما هستید، مردم را دنبال نخود سیاە نفرستید!

بازگشت کوپن به نظام توزیع، میخی بر تابوت بازار آزاد

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 21

نگران فقر مردم هستید یا از دست دادن قدرت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە