شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

همە دست بە دست هم متحدانە برای آزادی کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامە نگاران و فعالین مدنی و سیاسی زندانی و بازداشت شدگان خیزش آبان ماە مبارزە کنیم!

در این شماره می خوانید:

-مردم جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش نهم

-بدون حتی یک قدم عقب‌نشینی؛ هفت‌تپه پیروز شد!

-مردم برای "دین قیام"کردند، یا نان؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-مقاومت، همبستگی و هم گرایی، ارمغان خیزش سراسری!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش هشتم

-کارگران ایرانی در قتلگاه کارگری قطر؛ سو استفاده جدید حکومت از کارگران

-هچلی کە سرکوبگران برای خود درست کردند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

 

-همە با هم علیە سرکوب خیزش مردمی مبارزە کنیم!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش هفتم

-ایالات متحده‌ی آمریکا؛ در کنار معترضین یا حامی جمهوری اسلامی

-فشار بیش از این در جامعه قابل تحمل نیست!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش دوازدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

در این شماره می خوانید:

- بعد از بن بست، شورش و انقلاب می آیند!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش ششم

-کشاورزی در محاق بی‌تدبیری دولت

-بنزین را ٢٠٠ درصد گران کردید، دستمزدها را هم زیاد کنید!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

 

-پیروزی جنبش مردمی در عراق، بە نفع مردم کشور ماست!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پنجم

-در ٢٩ سالگی تصویب قانون کار مبارزە علیە تعرض بە حقوق کار ادامە دارد!

-بیانیه‌ی ده ماده‌ای سینماگران؛ متعهد به آزادی، خاموش در مقابل عدالت

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1)"- بخش دهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-"منشوری" کە موجب ترغیب کارگران بە شرکت در انتخابات نخواهد شد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش چهارم

-تعداد اعتراضات کارگری مهر ماه: تقریباً دو برابر شهریور!

-با فرمان محمد شریعتمداری غارت بخش دیگری از سرمایە های تامین اجتماعی کلید خورد!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش نهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

در این شماره می خوانید:

-پس از عراق، لبنان و شیلی نوبت بە ایران هم می رسد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش سوم

-تعرضی دیگر به حقوق کارگران، اولین حرکت پیشا انتخاباتی دولت

-این طریق حمایت از حق و حقوق کارگر نیست!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش هشتم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

در این شماره می خوانید:

-چرا کارگران باید در امور سیاسی فعال شوند؟

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف

-بیکاران ایران، متحد شوید!

-با دروغ و جعل آمار واقعیت ها تغییر نمی کنند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش هفتم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-عدالت حلقە مفقود در میان اپوزیسیون لیبرال!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف

-کودکان کار، یک بحران ناشناخته!

-علیه جنگ، برای صلح و جهانی بهتر و انسانی تر

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش ششم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە