شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- در این شماره میخوانید:

-رئیسی نمی تواند با مانورهای فریبندە، کارگران را از مبارزە باز دارد!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش پایانی

-سود و زیان سرمایه‌دار، هر دو عامل تشدید فلاکت کارگران!

-همکاری و هماهنگی برای دفاع از حقوق نقض شده فعالین محیط زیست زندانی در ایران

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) - بخش پنجم

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 

در این شماره می خوانید:

-دفع خطر جنگ با تشدید مبارزات اجتماعی!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش دهم

-آزمون‌های استخدامی؛ یک نمایش تمام عیار دولتی برای فرار از مسئولیت

-کالایی شدن آموزش، تحصیل رایگان و با کیفیت را از بین برده است!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) - بخش چهارم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

-مجازات کارگران بی تقصیر بجای مسئولان مقصر!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش نهم

-تصمیم دولت در مورد مشکلات کارگران؛ حمله‌ی همه‌جانبه به زندگی کارگران

-صلح حقی انسانی و همگانی است

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! " - بخش سوم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بار دیگر حمایت قاطعانە خود از اعتصاب و مطالبات برحق کارگران هپکو و آلومینیوم‌سازی اراک را اعلام و یورش بە کارگران و بازداشت آنها را کە در تضاد با حقوق سندیکایی کارگران و حتی مغایر با قوانین موجود است، محکوم و از همە تلاش‌هایی کە برای آزادی بلادرنگ و بی قید و شرط کارگران و برآوردە شدن مطالبات کارگران انجام می‌شود، حمایت می‌کند.

در این شماره می خوانید:

-روحانی از کدام انتخابات کە قرار است خواستەهای کارگران را تامین کند حرف می زند؟

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش هشتم

-در باره‌ی ایده‌ی «ترمیم دستمزد»؛ آیا این خرابه قابل ترمیم است؟

-با مبارزە مشترک با سرکوبها مقابلە کنیم!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید![1]"- بخش دوم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-دستگیری کارگران درد یک رژیم در حال زوال را علاج نمی کند!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش هفتم

-واقعیت‌های تلخی از زندگی کارگران مهاجر افغان در ایران

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید (1)"

-راە میانە وجود ندارد!

در این شماره می خوانید:

-وحشت رژیم از ادامە مبارزات کارگران!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش ششم

-کمک به مدرسه، به نام مدیران مدارس، به کام دولت

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پایانی

-حمایت بجای دخالت و درآمیزی!

در این شماره می خوانید:

-خامنەای؛ چهل سال دیگر صبر کنید وضع بهتر می شود!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش پنجم

-چند نکته در مورد حذف صفر از پول ملی

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش دوازدهم

-توهم، یا چالش؟

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 

در این شماره می خوانید:

-چرا فقط هنگام" انتخابات" به یاد کارگران می افتند؟

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش چهارم

-سازمان تامین اجتماعی، از پول کارگران بذل و بخشش می‌کند!

-حکایت غم انگیز انسان های فاقد برگە هویت در ایران!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – آخرین بخش