چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز مافیای اقتصادی دولت

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 11

لاحظاتی پیرامون نامە نگاری عضو رهبری شوراهای اسلامی بە روحانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

*وقتی استخراج معادن بە وسیلە غارت و تخریب محیط زیست تبدیل می شود! مراد رضایی

*انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان! صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش پایانی سانجای پینتو

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا - مکونگ بخش 10دنیس آرنولد

*گذرو نظری بر رویدادهای کارگری هفته  - جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

-سرگردانی به جای کار و بیمە بیکاری، پاسخ دولت بە بیکاران!-صادق کار

-سامانه‌ی شاد جواب‌گوی آموزش نیست-مراد رضایی

-سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش یازدهم-سانجای بینتو

-مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش ٩–دنیس آرنولد

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە-جنگ کارگری

 

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

- گرانی مجدد بنزین در راه است!- یادداشت- مراد رضایی

- نکاتی پیرامون کشتە شدن دو کارگر در معدن متعلق بە" آستان قدس"! - صادق کار

- سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دهم - ادوارد وبستر

- فروش قسطی کالا بە بازنشستگان نە کارگشا ست و نە بهبودی در قدرت خرید آنها ایجاد می کند! - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*فساد ستیزان واقعی زحمتکشان هستند نە امثال رئیسی! یادداشت- صادق کار

*
کوه بورس موش زایید – مراد رضایی

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش نهم - ادوارد وبستر

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 7 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*بورس نفت؛ پیوند اقتصاد رانتی و انگلی – یادداشت – مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش هشتم - میشله فورد

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 6 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

* کارگران لازم است خودشان صندوق اعتصاب تشکیل دهند – صادق کار


* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* گشایشی در کار نیست، مردم را فریب می دهند! – یادداشت – صادق کار

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش هفتم - میشله فورد

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ - بخش 5 - دنیس آرنولد – ترجمه از گودرز

*
راە دشوار مبارزە با خصوصی سازی! – صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*سهام عدالت و کارت‌های اعتباری؛ کابوس رشد اقتصاد انگلی – یادداشت – مراد رضایی

*پیام اعدام جنایتکارانە مصطفی صالحی و وظیفە ما! – صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب"- بخش ششم - سالی رووِر

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 4 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

*صبرها لبریز شدەاند! – صادق

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* سهم اتاق بازرگانی از سقوط ٦ دهک جمعیت بە زیر خط فقر کوچک نیست! یادداشت - صادق کار

* بورس مسکن، قطعه‌ای از پازل سردرگمی در زمینه‌ی مسکن- مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش پنجم - سالی رووِر –

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 3 - دنیس آرنولد - ترجمه از گودرز

* مبارزە مردم برای نان و آزادی را نمی توان با صدقە و" کمک مومنانە" متوقف نمود! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

او کە هم دانش و هم تجربیات مبارزاتی زیادی اندوختە بود در جمع آوری رهبران سندیکایی جهت بازسازی سندیکاهای سرکوب شدە کە بە تشکیل هئیت مؤسسان سندیکاهای کارگری منجر شد، بە همراە عدە دیگری از مبارزان جنبش سندیکایی نقش شایانی داشت و تا پایان عمر دمی در این راە بازنایستاد.