شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

غارت واحدهای تولیدی و ثروتهای عمومی نیز در دولت روحانی گوی سبقت را از دولتهای پیشین ربود. بە جرات می توان گفت کە در این دورە زیر لوای خصوصی سازی صدها واحد اقتصادی بزرگ و متوسط بە بهای ناچیز توسط ایادی حکومت بە غارت رفت و سرمایە ناچیزی کە از آنها بدست آمد خرج سرکوب کارگران و دیگر معترضین این غارتها شد.

در این شماره می خوانید:

-از ما نان و آزادی نخواهید کە کمونیستی و جرم است!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک

-خطر فارکس را جدی بگیریم!

-گذر و نظری بر چند رویداد کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش دهم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٣

یکی از تغییرات ضد کارگری احمدی نژاد تغییراتی بود کە وی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی برای محدود کردن تاثیر نمایندگان کارگری با تبدیل شورا بە هئیت امنا بوجود آورد. او قبل تر نیز با افزایش شمار نمایندگان دولت در شورای عالی کار ترکیب این شورا را بە میل خود و با نیت بی اثر کردن حضور نمایندگان کارگران تغییر دادە بود.

در این شماره می خوانید:

-وسیله "ترمیم دستمزد" شورای عالی کار نیست!                              

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک                      

-نگرانی از محاکمە علنی فعالین کارگری برای چیست؟          

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه

-گزارشی از نشست انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٢

مهمترین طرح این دوران اجرای طرح "یارانە" بود کە بە تعبیر کارشناسان مستقل گامی بود در راستای حذف سوبسیدها و انطباق بیشتر اقتصاد ایران با معیارهای برآمدە از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این طرح با استقبال بانک جهانی و تشویق دولت ایران مواجە شد. نتیجە این سیاست و ادامە آن توسط روحانی همین است کە امروزە می بینیم و ارزش "یارانە نقدی" بە کمتر از بهای نیم کیلو گوشت سقوط کردە است!

در این شماره می خوانید:

-کارگران در انتخاباتی کە دشمنان شان را بە مجلس بفرستد شرکت نخواهند کرد!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه

-آنچه بیت‌کوین بر سر اقتصاد می‌آورد

-کارگران جزء بی پناە ترین شهروندان جمهوری اسلامی هستند!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش اول

-برگ هایی از تاریج جنبش سندیکایی ایران – ٢١

 

 

فعالین کارگری، دانشجویی و مدنی را آزاد کنید!

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بطور کلی مرور رفتار و سیاستهای دولتهایی کە از زمان رفسنجانی تا کنون بر سر کار آمدەاند با وجود تفاوتها و اختلافات ظاهری کوچک و بزرگی کە با هم داشتەاند، نشان می دهد کە همگی آنها در خصوص ستیز با حقوق کارگران وجوهات مشترکی داشتە اند. تا کنون هیچگاە حتی یکی از این دولتهای بە ظاهر رنگارنگ، اقدامی برای برداشتن مصوبات ضد کارگری سلف پیشین شان انجام ندادەاند.

در این شماره می خوانید:

استبداد خطرناکتر از دشمن خارجی است!

بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش یازدهم

دستفروشی جرم نیست

جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش هفتم

این امامزادە کور می کند اما شفا نمی دهد!

برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی کارگران ایران – ٢٠

 

احمدی نژاد و محافظە کاران حامی او در نخستین انتخابات بعد از پایان دو دورە خاتمی با بە دست گرفتن پرچم عدالت خواهی و آوردن پول نفت بر سر سفرهای مردم و بر بستر نارضایتی های گستردە کارگران از خلف وعدەهای خاتمی توانستند مردم را فریب دهند و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند. اگر بعد از تغییر و تحولاتی کە در زمان خاتمی رخ داد به فرض اینکە دوبارە اصلاح طلبان هم در انتخابات پیروز می شدند در وضعیت کارگران همانطور کە در دولت وارث آنها دولت روحانی دیدە شد بهبودی اتفاق نمی افتاد.