شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این شماره می خوانید:

 

-همە دعواها بر سر لحاف ملاست!

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش دهم

-بحران‌های ادواری اقتصادی، مکمل بحران‌های ساختاری

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش ششم

-آقای خدایی اگر مخالف سرکوب هستند چرا بە همە شان اعتراض نمی کنند؟

-برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی کارگران ایران – شماره ١٩

خانە کارگر در آن مقطع یکی از موانع و مخالفان عمدە باز کردن فضای سیاسی و فعالیت سندیکاهای کارگری بود و ضمن مخالفت شدید با دولت در این خصوص هر گاە کە فرصت می یافت از حملات فیزیکی برای برهم زدن جلسات سندیکاها و بخصوص سندیکای واحد دریغ نمی ورزید. برای آنها از سرگیری فعالیت های آزادانە سندیکایی حکم پایان کارشان را داشت.

در این شماره می خوانید:

 

-تجمع بازنشستگان، علیە فقر و جنگ، برای صلح و عدالت!

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار

-قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پنجم

-سازمان بین المللی کار نمی تواند جای اتحادیە ها را پرکند!

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٨

اگر مجلس پنجم تحت کنترل بازار جرات نکرد کارگران کارگاە های بالای ٣ نفر را از شمول قانون کار خارج و آنها را از تمام حق و حقوق قانونی شان محروم کند، دولت خاتمی با شعار "ارجحیت عدالت اجتماعی بر توسعە اقتصادی" کە ضد سیاستهای رفسنجانی بود، کارگاە های تا دە نفر را نیز از شمول قانون کار خارج کرد.

در این شماره میخوانید:                                                                                                                                                                                    

-فشار بە حکومت برای رفع تحریمها را تشدید کنیم!

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار - بخش هشتم

-از هفت‌تپه‌ی تلگرامی تا هفت‌تپه‌ی واقعی

-کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش چهارم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٧

با آشکار شدن اثرات گردش بە راست اقتصادی در شرایط معیشتی و کاری کارگران، اعتراضات کارگری کە پس از سرکوبها دچار افت شدە بود دوبارە شروع بە رشد نمود و مخالفت با تغییر قانون کار نیز بە سایر مطالبات کارگران افزودە شد. وسعت اعتراضات بقدری بالا گرفت کە مانع بزرگی بر سر راە تغییر قانون کار در آن مقطع بوجود آورد و حرکت در این سمت را کند نمود.

در این شماره می خوانید:

-کارگاە یا قتلگاە؟

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار بخش هفتم

-تشبثات یک نهاد نمایشی و ضد کارگری؛ شورای عالی کار چه می‌کند؟

-دغدغە یک کارگر

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش سوم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٦

بعضا علت سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری را جنگ ایران و عراق می دانند. اما واقعیت این است کە سرکوب تشکلهای کارگری کە قبل از شروع جنگ آغاز شد ریشە در ماهیت حکومت و ترکیب  طبقاتی آن دارد و ولو اینکە جنگ هم نمی شد تشکلها باز هم سرکوب می شدند، کما اینکە سرکوب آنها در سالهای پس از جنگ نیز متوقف نشد و همچنان ادامە دارد. ضدیت جمهوری اسلامی با سندیکا های کارگری اگر بیشتر از نظام پیشین نباشد کمتر از ان نیست.

در این شماره میخوانید:

 

 

تبانی برای سرکوب تشکلهای مستقل!

بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار(بخش ششم)

زندگی زنان همراه با تبعیض و بی عدالتی

جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - 1 بخش دوم

برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٥

پرونده ۷ متهم هفت تپه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد

در شماری از واحدها بستە بە ترکیب اعضای شوراها اقداماتی در راستای بهبود شرایط کاری و رفاهی کارگران بە انجام رسید کە در پیش از انقلاب برای کارگران دور از انتظار بود. برای نمونە می توان بە یکی از اقدامات شورای سراسری کارکنان نفت اشارە کرد کە ٣٠ هزار کارگر روزمزدی شرکت را پس از سالها انتظار بە استخدام رسمی درآورد.