چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره نشریه:

- غم تان نابود، نوروزتان پیروز رزمتان کامیاب! - جنگ کارگری

- بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند - یادداشت- مراد رضایی


- افزایش دستمزد و بهبود معیشت اصلی ترین دغدغه‌های کارگران - علی صمد

- دفتر چهارم "برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالات متحده ی امریکا" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد


- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش پنچم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- بیکاران صدقە نمی خواهند، کار، یا حقوق بیکاری می خواهند! - صادق کار

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه:

- جنبش زنان از مبارزە برای حق رای تا برابر حقوقی! - یادداشت از صادق کار

از کرونا و شیاطین دیگر - مراد رضایی

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 6 - مترجم: گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهارم - یان لوکاسن - انستیتو بین المللی تاریخ

- مبارزە زنان علیە تبعیض و نابرابری ادامە دارد - علی صمد

- بیکاران و شاغلین متحد شوید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنید! - صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

در این شماره می خوانید:

-نکاتی در مورد کرونا در ایران که به اندازه‌ی شستن دست‌ها مهم هستند!

-جنبش افزایش دستمزد سراسری و نیرومند می شود!

-اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 5

-طرح کلی تاریخ کار - بخش دوم

-طرح شیادانە" محمد شریعتمداری" برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان محکوم بە شکست است!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 در این شماره می خوانید :

-مجلس "یک دست" کدام موانع تولید را می خواهد رفع کند؟

-جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی؟

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش 4

-طرح کلی تاریخ کار- بخش دوم

-چرا اعلام میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات موکول شد!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

-همە با هم بسوی تحریم ملی انتخابات فرمایشی!

-جان کارگران معدن، قربانی سود سرمایه‌داران

-اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 3

-هیاهوی تبلیغاتی فریبکارانە بر سر قراردادهای موقت!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-تحریم و اعتصاب بجای شرکت درانتخابات فرمایشی!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش هفتم و پایانی

-خاک بر چشم بازنشستگان نپاشید!

جایگاه کارگران در "نافرمانی مدنی" و تحریم انتخابات

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش دوم

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 در این شماره می خوانید:

-از مرگ بر شاە تا مرگ بر خامنەای

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش ششم

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش اول

-این "عدالت علوی" مگر کی وجود داشتە کە ازش فاصلە گرفتید؟

-گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-این مجلس، مجلس ما نیست، مجلس دشمنان ماست!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش پنجم

-موشک های کە بجای امنیت، امنیت زدایی می کنند!

-گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هیجدهم

-بازگشت پیروزمندانە سندیکا بە میان کارگران ایران

-گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-برای آزادی و نجات همە جان های شیفتە دربند متحدانە باید بە پا خواست!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش چهارم

-خصوصی و خصولتی، هر دو غارت دارایی مردم، علیە حق و حقوق کارگر!

-از بی‌ آبی تا سیل در سیستان و بلوچستان؛ چه بر سر کشاورزی می‌آید

-بجای این موش و گربە بازی های تکراری بیاید سە تا کار بکنید!

-گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

-افزایش بودجە سپاە قدس، بە حساب بودجە دستمزدها!

-مصاحبه با گودرز همکار نشریه جُنگ کارگری

-نان و آزادی!

-مروری بر فعالیتهای جنبش کارگری جهانی در سال ۲۰۱۹

نگاهی به وضعیت بیکاری، در میانه صداهای ساز و برگ جنگی

-دستفروشی، تلاش برای بقا و زیست-

-دستمزد و تحریم انتخابات، دو بیرق مبارزه کارگری ایران

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش سوم