شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فر، عسل محمدی و علی نجاتی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده است.

در این شماره میخوانید:                                                                                                                                       

- راە نجات تامین اجتماعی این نیست کە شما می روید!

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش پنجم

- اقدامات مشترک عاجل برای آزادی زندانیان هفت تپه را سازمان دهیم!

- جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش اول

- یاد کریم کفاش کارگر مبارز گرامی باد!

- برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٤

- تهدید فعالان کارگری به خودداری از اطلاع‌رسانی و جلوگیری از آزادی با قرار وثیقه

وضعیتی کە باب میل رژیم و سرمایە داران بود عادت دادە است اما کارگران در اولین فرصتی کە پیدا کردند بە دنبال تشکلهای مطلوب خودشان رفتند و با تشکیل شوراهای کارگری تشکیلاتی را بوجود آوردند کە مسولین رژیم سلطنتی حتی تصورش رانکردە بودند!

علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه هشتم آذر ماه ۹۷ به اتهام نقش در اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه در منزل خود بازداشت و در تاریخ هشتم بهمن ماه به دلیل بیماری قلبی و تنفسی با مرخصی درمانی از زندان بیرون آمد. نجاتی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه به شعبه هفتم برای اخذ آخرین دفاعیات خود احضار شد.

در ابن شماره می خوانید:

 

 

 

 

 

-یادداشت صلح شرط مقدم برای نان و آزادی است!

-اعتراض در هفت تپه ادامه دارد ...

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش چهارم

-گذری کوتاه به مشکلات معلمان زن در آموزش و پرورش

-اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش پایانی

-برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٣

این تجربە بە کارگران آموخت کە نە شاە و نە هیچ دولت و دولتمردی نمی تواند جای اتحادیە واقعی و نیرومند غیر دولتی را برایشان بگیرد و توهماتی کە در اثر فرمانهای شاە برای عدەای از آنها پیش آمدە بود در جریان عمل فرو ریخت و تلاشها برای تشکیل اتحادیە های کارگری واقعی تشدید شد.

در این شماره می خوانید:

 

 

 

 

 

- یادداشت بردگی در مناطق اقتصادی "آزاد"

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار - بخش سوم

- تخریبات اقتصادی خروج از برجام

- وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است!

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش چهارم

-برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٣

 

بعضی کارشناسان مدعی هستند کە شاە پس از شورش های خرداد ٤٢ و اصلاحات ارضی و قطع حمایت فئودالها و روحانیون از شاە گویا تلاش داشتە است پایگاە اجتماعی اش را با دادن امتیازاتی همچون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و فروش سهام کارخانە ها بە آنها ترمیم کند ولی هم آمارها و هم عدم تناسب میان دستمزدها و هزینەها و گزارشاتی کە بعدا منتشر شدند، و هم رفتار سرکوبگرانە رژیم شاە با سازمانهای کارگری، صحت چنین ادعایی را ثابت نمی کند.

در این شماره می‌خوانید:

 

 

 

- یادداشت: سرکوب روز کارگر، نتوانست مانع تجمعات روز معلم شود!

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش دوم

- زنان کارگر سرپرست خانواده: امروز، آسیب‌پذیر- فردا، زیرخط فقر

- اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی (ساس)

- قطعنامه پایانی تجمع روز معلم

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری - بخش سوم

- پژوهشی از گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ۱۲

 

فعالیت حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در دفاع ازمطالبات مدنی- صنفی کارگران، معلمان و دانشجویان کشورمان و بازتاب اعتراضات و خواستهای آنان در جشن اول ماه مه در ده کشور