شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گفتنی است که دیکتاتوری و جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی و مدنی و ناامیدی از مؤثر بودن فعالیت سندیکایی شماری از رهبران سندیکایی را به‌سوی فعالیت‌های چریکی سوق داد. اسکندر صادقی نژاد و جلیل انفرادی دو تن از رهبران سندیکای فلزکار مکانیک جزء افرادی بودند که به جنبش چریکی پیوستند و هر دو نیز در درگیری با پلیس جان باختند.

مقامات حکومتی باید بدانند که کارگران به‌رغم این سرکوب‌های وحشیانه مرعوب نخواهند شد و از پیگیری خواست‌هایشان عقب نخواهند نشست. ادامه این سرکوب‌ها تنها به خشم و نفرت بیشتر کارگران و زحمت کشان از استثمارگران وحشی حاکم خواهد شد و اراده آنان برای مبارزه تا پیروزی را استوارتر و صفوفشان را فشرده‌تر می‌کند.

در این شماره می‌خوانید:                                                                                                                                                                                                

- "هفته کارگر" بنام کارگر به کام حکومت و سرمایه‌دار!

- نگاهی به اعتراضات معیشتی در سال 1397

- فراخوان 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار )بخش اول(

- حداقل دستمزد و مسائل مربوط به آن

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری – بخش دوم

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ۱۱

 

 

 

 

ما در این مقاله ابتدا به زمینه‌های سیاسی و اقتصادی اعتراضات معیشتی سال ۱۳۹۷ خواهیم پرداخت. سپس به تفکیک استان‌ها، مشاغل، مطالبات و اَشکال اعتراض، آماری از جزییات اعتراضات انجام‌شده در سال گذشته ارائه خواهیم داد. ضرورت چنین تحقیقی ازاین‌جهت است که زمینه‌های اعتراضی سال گذشته نه‌تنها مرتفع نگشته‌اند، بلکه تشدید شده‌اند.

ما در این مقاله ابتدا به زمینه‌های سیاسی و اقتصادی اعتراضات معیشتی سال ۱۳۹۷ خواهیم پرداخت. سپس به تفکیک استان‌ها، مشاغل، مطالبات و اَشکال اعتراض، آماری از جزییات اعتراضات انجام‌شده در سال گذشته ارائه خواهیم داد.

از سال ٥٤ به بعد با جدی شدن بحران اقتصادی بار دیگر اعتصابات کارگری رو به رشد نهاد و دامنه آن‌ها تا مؤسسات نفت که کارگرانشان از امتیازات بیشتری نسبت به کارگران دیگر داشتند ابتدا پیدا کرد.

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- دل کندن از این خوان یغما آسان نیست!

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری – بخش اول

- تبدیل مراسم روز کارگر 58 در اصفهان به مراسمی برای طرح مطالبات کارگران؛

- چگونه و به چه کسانی کارگران باید صدایشان را برسانند؟

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش چهاردهم و پایانی

- می‌دانید قانون حداقل دستمزد در ایران کی و چگونه پذیرفته شد؟

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ۱۰

 

 

 

 

"کنگره اتحادیه‌های کارگری" که یک تشکل فرمایشی مخالف اتحادیه‌های واقعی و غیردولتی و دولت "مصدق" و حامی کودتاچیان پیش از کودتا بود به‌پاس خیانت‌هایی که کرده بود اولین اتحادیه‌ای بود که در اوج سرکوب شورای متحده مرکزی و در اصل برای حمایت از کودتاچیان از دولت زاهدی اجازه فعالیت گرفت.