چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

در این شماره می خوانید:

-از خانە تا کارخانە، ازدانشگاە وخیابان تا زندان سنگر مقاومت علیە رژیم گستردە است!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم - بخش دوم

-آزادی فعالین سندیکایی و فعالیت سندیکایی خواست کارگران است

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش شانزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

در این شماره می خوانید:

-ردپای مافیای پتروشیمی در کشتار مردم ماهشهر

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم - بخش اول

-درباره‌ی هیاتی برای مقابله با قانون؛ هیات مقررات‌زدایی!

-پیوند خیابان با اعتصاب سراسری و جنبش های اجتماعی و مدنی قدرت سرکوب را خنثی می کند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش پانزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

-با تحریم گستردە انتخابات رژیم سرکوبگر را منزوی کنیم!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پایانی

-نگاهی کوتاه به نیروهای شرکت کننده در اعتراضات آبانماه ۹۸

-آیا اعتراض مسالمت آمیز آزاد است؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش چهاردهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

همە دست بە دست هم متحدانە برای آزادی کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامە نگاران و فعالین مدنی و سیاسی زندانی و بازداشت شدگان خیزش آبان ماە مبارزە کنیم!

در این شماره می خوانید:

-مردم جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش نهم

-بدون حتی یک قدم عقب‌نشینی؛ هفت‌تپه پیروز شد!

-مردم برای "دین قیام"کردند، یا نان؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-مقاومت، همبستگی و هم گرایی، ارمغان خیزش سراسری!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش هشتم

-کارگران ایرانی در قتلگاه کارگری قطر؛ سو استفاده جدید حکومت از کارگران

-هچلی کە سرکوبگران برای خود درست کردند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

 

-همە با هم علیە سرکوب خیزش مردمی مبارزە کنیم!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش هفتم

-ایالات متحده‌ی آمریکا؛ در کنار معترضین یا حامی جمهوری اسلامی

-فشار بیش از این در جامعه قابل تحمل نیست!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش دوازدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

در این شماره می خوانید:

- بعد از بن بست، شورش و انقلاب می آیند!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش ششم

-کشاورزی در محاق بی‌تدبیری دولت

-بنزین را ٢٠٠ درصد گران کردید، دستمزدها را هم زیاد کنید!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

 

-پیروزی جنبش مردمی در عراق، بە نفع مردم کشور ماست!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پنجم

-در ٢٩ سالگی تصویب قانون کار مبارزە علیە تعرض بە حقوق کار ادامە دارد!

-بیانیه‌ی ده ماده‌ای سینماگران؛ متعهد به آزادی، خاموش در مقابل عدالت

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1)"- بخش دهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە