يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

صادق کار

در این اوضاع آشفتە و انفجاری کە مردم تحت انواع فشارهای سنگین اقتصادی و روانی و بهداشتی قرار دارند قرار است شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد کارگران کە بزرگترین گروە مزدبگیر کشور هستند تصمیم بگیرد. قرار بود نتیجە مذاکرات مزدی و میزان افزایش دستمزد در پایان هفتە گذشتە اعلام شود ولی با گذشت یک هفتە تنها صحبت از توافق انجام شدە بر سر تعیین هزینە های سبد خواروبار می شود. این تاخیر بی شک بی ربط با رویدادهای اخیر و افزایش فزایندە بحران های مختلف کە جامعە را در خود گرفتە بخصوص نارضایتی شدید از گرانی و دستمزدهای ناچیز نیست.

استارت تمام تغییراتی کە تا کنون در قانون کار انجام گرفتە، از طرف همین جماعت موتلفە و حجتیە ای ها بودە است و اصلاح طلبان و دارودستە روحانی نیز بە آن پیوستند. زمانی کە یک سیاستمدار محافظە کار از رفع موانع تولید دم می زند، کارگران خوب می دانند کە مقصود طرف تعرض بە حقوق کارگران و زحمتکشان است.

انتخابات را تحریم کنید، پای صندوق های رای نروید، مجلسی کە از این انتخابات فرمایشی بیرون بیاید، نە تنها هیچ قانونی ر بە سود شما تصویب نخواهد کرد، بلکە تە ماندە حقوق شما را نیز می خواهد از بین ببرد. انتخابات فرمایشی دغدغە ما نیست. دغدغە ما آزادی هزاران هم وطن مبارز و عدالت خواە اسیر در شکنجە گاە هاست، دغدغە ما برچیدن بساط دیکتاتوری و سرکوب، پایان دادن بە دخالتهای ماجراجویانە و ارتجاعی در امور کشورهای دیگر، لغو تحریم های اقتصادی، دفع خطر جنگ و درگیری نظامی، افزایش واقعی دستمزد، راە انداختن تولید و از بین بردن بیکاری، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری، لغو سانسور و هر نوع تبعیض،..

با اطمینان می توان گفت کە طبقە کارگر و مزدبگیران فعالانەتر از گذشتە در تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شرکت و با تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات خود سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانە رژیم را در کارخانە و خیابان بە چالش خواهد کشاند. شرکت در این انتخابات و هر رایی کە در آن بە صندوق ریختە شود بە سود خامنەای، کمک بە فقر، بیکاری، سرکوب و فلاکت و افلاس اقتصادی و حمایت از جنایتکاران حاکم است. بهمین جهت لازم است تک تک آحاد آزادیخواە کشور بویژە کارگران و مزدبگیران در کارزار تحریم انتخابات فرمایشی کە تاثیراتی بە اندازە یک خیزش عمومی علیە رژیم را دارد شرکت و دیگران را نیز بە پیوستن بە آن ترغیب و توجیە نمایند.

اینک در چهل و یکمین سالگرد انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن همچنان دیکتاتوری بعنوان معضل یزرگ جامعە، عامل بی عدالتی و فساد و مانع عمدە توسعە دمکراتیک کشور باقی ماندە است. شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنەای بار دیگر همچون ماهای پایانی حکومت شاە حداقل از دی ٩٦ تا کنون در کشور طنین انداز است. جنبش ها و خیزش های مردمی در حال رشد و گسترش اند و برکناری رژیم را آماج خود قرار دادەاند.

این مجلس، دشمن کارگر و حقوق کارگر است. مجلس اعیان و اشراف است. مجلس موتلفە و بازاری ها، دلال ها و رانتخوران است، مجلس دزدان و غارتگران، جنایتکاران نظامی- امنیتی ها، شکنجە گران، مجلس دیکتاتورها و مرتجعین فاسد و ناکارآمد و در نهایت بازیچە دست ولی فقیە است. نمایندگان کارگران و زحمتکشان و مردم عادی را نە بە این مجلس راە می دهند و نە آنها مانند غارتگران ثروت های عمومی می توانند از پس هزینە های اولیە نمایندگی برآیند. همە لوایحی کە در این مجلس فرمایشی بە تصویب رسیدەاند علیە کارگران و زحمتکشان و در جهت منافع اعیان و اشراف اند.

یکی دیگر از دلایل افزایش دستگیری فعالین کارگری اما بە دلیل نگرانی مقامات دولتی و حکومتی از گرایش بە نزدیکی های فزایندەای است کە بین تحرکات کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش های عدالت خواهانەای است کە از دی ماە ٩٦ بە این سو سر برآوردەاند. این نزدیکی را نە تنها در اعتراضات بلکە در شعارها و مطالبات این گروە ها بخصوص مطالبات و شعارهای جنبش دانشجویی بسیار مشهود است و تاثیرات اجتناب پذیری بر تحرکات اجتماعی از خود باقی می گذارند.

نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە همانقدر کە نسبت بە دخالت دیگران در امور کشور خود حساس و در مقابل آن می ایستند، با دخالت حکومت ایران در امور کشورهای همسایە و وجود و عملکرد سپاە قدس هم مخالفند. تامین منافع مشروع هر کشوری تا زمانی مورد حمایت است کە حق حاکمیت دیگران را پایمال نکند. دخالت های تجاوزکارانە و امپریالیستی امریکا در عراق بە هیچ وجە دخالت حکومت ایران در امور داخلی این کشور را توجیە نمی کند.

خیابان را بفرض اینکە با زور اسلحە از مردم بگیرند، مردم راە های مناسب دیگری را برای ادامە اعتراضآت شان پیدا خواهند کرد. رژیمی کە دیگر نە مشروعیت مردمی و نە حتا مشروعیت دینی دارد و فساد و ناکارآمدی بر آن چیرە شدە دیگر جز سرکوب کە آن هم بواسطە فقدان مالی در معرض از دست رفتن قرار دارد، نمی تواند مدت زیادی در مقابل مردم مبارز بە جان آمدە مقاومت کند.