يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

صادق کار

سرمایە دار زمانی کە پای حفظ منافع در میان باشد بخصوص اگر سرمایە دار و صاحب مقام دولتی و سردمدار نظامی هم باشد، دیگر همشهری و غیر همشهری نمی شناسد. این منافع هرچە زیادتر و نامشروعتر باشد سرکوب کسانی کە حفظ آنرا بە مخاطر بیندازد خشونت بارتر است. این دلیل آن کشتار وحشتناک و انتقامجویانە ای است کە در ماهشهر انجام شدە است

سرکوب جنبش ٨٨ توهم تغییر و اصلاح رژیم جمهوری اسلامی را از اذهان اکثر مردم پاک کرد و خیانت دارودستە روحانی در انتخابات گذشتە بە مردم، گذار از نظام فقاهتی را در دستور کار جامعە قرار داد. سرکوب خونین خیزش سراسری آبانماه عزم مردم برای تحریم انتخابات و گذر از این رژیم دیکتاتوری و عدالت ستیز استوارتر کرد. کاندیدا شدن در انتخابات فرمایشی توهین بە مردمی است کە عزادار جوانان جان باختە شان و نگران هزاران عزیز زندانی شان هستند و مشروعیت دادن بە رژیمی ست کە اکثر مردم برای گذر از آن مبارزە می کنند. تحریم انتخابات و فعالیت برای پیوستن هرچە بیشتر مردم بە تحریم مهمترین و موثرترین پاسخی است کە بایستی همراە با گسترش و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای آزادی زندانیان از شکنجە گاە های جنایتکاران حاکم بە آن دادە شود.  

ماندن در جمهوری اسلامی و بازگشت بە نظام سلطنتی هر دو جا ماندن از تاریخ و زمانە است. آیندە را ببینیم و مبارزات مردم را سعی کنیم در جهت ایجاد سیستمی سوق دهیم کە با روح و نیاز زمانە و مردم سازگار باشد و بتواند نیازهای انسان امروزی را تا حد ممکن بر آوردە سازد و از زمانە جا نماند. کشور ما همە ظرفیت های لازم برای ایجاد و ساختن چنین نظام و آیندەای را دارد.

خیزش سراسری تا کنون بە رغم سرکوب مسلحانە آن توسط حکومت، چند ارمغان و دستآورد بسیار مهم برای مردم ایران داشتە است. تثبیت جنبش اجتماعی دی ماە ٩٦ بە مثابە جنبشی بکلی مستقل از جناح های حکومتی و مبری از دخالت های خارجی، تقویت همبستگی، همگرایی و مقاومت در میان مردم! این چهار عامل شاخص ترین دستاوردهای خیزش آبان ماە و از عوامل پایداری و نیرومند ماندن خود این خیزش هستند.

همە ما وظیفە داریم بە هر شکل و با هر امکانی کە در اختیار داریم مانع سرکوب این خیزش توسط جنایتکاران حاکم شویم. علیە کشتار و سرکوب و زندانی کردن مردمی کە در اعتراضات علیە گرانی بنزین دستگیر شدەاند، برای آزادی بازداشت شدگان و درمان مجروحین همە مردم باید اعتراض و تلاش کنند. اگر اعتراضات زیاد و گستردە باشد رژیم قادر بە سرکوب آنها نیست. 

سر هیچ کس برای شورش و انقلاب درد نمی کند، همە می خواهند از راە های مسالمت آمیز و بە دور از خشونت بە حق و حقوق طبیعی شآن برسند و در صلح و آرامش زندگی و کار کنند. اما زمانی کە کار بە بن بست می کشد و مقصر حاضر بە عقب نشینی نمی شود بە ناگریز کار بە شورش و انقلاب می کشد. بن بست میان حکومت و کارگران یا باید با عقب نشینی حکومت و کارفرمایان بشکند و یا با شورش و انقلاب!

زحمتکشان ایران بر خلاف رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولین حکومت، از جنبش اجتماعی مردمی و مترقی در عراق و دیگر کشورها حمایت و تحریک بە سرکوب آنها را محکوم می کند. پیروزی و موفقیعت هر یک از آنها در هر جای جهان کە باشند پیروزی برای دیگر جنبش هاست و ناکامی شان نیز بە همچنین شکست همگی آنها محسوب می شود.

هر منشور و برنامەای در شرایط کنونی کە درب مجلس بە روی نمایندگان واقعی مردم بستە است بایستی در سطح جامعە و جنبش کە حکم مجلس را دارند بە معرض آزمون و قضاوت گذاشتە شود. تغییرات واقعی از این پس در سطح جامعە است کە رقم خواهد خورد!