چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱

صادق کار

استاندار مرکزی اذعان می کند کە کارگران بی تقصیرند و مسئولین مقصرند، رئیس قوە قضائیە هم قبلا اظهارات مشابەای نمودە است، اما هیچ کدام نمی گویند، در این صورت چرا بجای بازخواست و مجازات مسئولین تقصیرکار، کارگران بی تقصیر و بی گناە را مجروح و مضروب و بە زندان می اندازند!

برخورد روحانی با محاکمە رهبران سندیکایی و صنفی و اعتراضات فزایندە زنان و دیگر فعالین مدنی و اجتماعی بسیار ریاکارانە و تائید ضمنی این سرکوبها بە سبک و سیاق خود روحانی است. هم از این رو کارگران بە این درخواستها وقعی نخواهند گذاشت و بجای شرکت در انتخابات فرمایشی و رای دادن بە نمایندگان جناح های مافیایی حاکم دوش بە دوش زنان و دیگر گروەهای اجتماعی تحت ستم بە مبارزات شان برای برچیدن بساط سلطە ستمگرانە رژیم ادامە خواهند داد.

کارگران فولاد، کارگران هپکو و آذرآب و هفت تپە، کنتورسازی قزوین و... باید بدانند تا وقتی این رژیم باقی است، بیکاری، فقر، فلاکت تورم و سرکوب بی حقوقی کارگران نیز باقی و بیشتر خواهند شد. رژیم دزدان و تبهکاران اصلاح ناپذیر است!

 مگر دفاع از حق کارگر جرم است کە مستوجب مجازات باشد؟ و اگر جرم نیست پس چرا بە همین دلیل برخی فعالان صنفی را کە وظیفە شآن دفاع از حق کارگر است باید یکبار محکوم و پس از محکومیت بخشیدە شوند و با عدە دیگری بە شدت رفتار شود و بخشیدە نشوند؟ فرق این یکی کە در یک دادگاە کیفری محاکمە می شود و آنهایی کە در بیدادگاە های ضد انقلاب حاکم محاکمە و بخشیدە نمی شوند و احکام سنگین می گیرند چیست؟ 

آنها از شکنجە و محاکمە رهبران شان سخت برآشفتە و برافروختەاند، این را خود رئیسی بهتر از همە می داند. بهمین دلیل است کە او جرات نام بردن از رهبران کارگری زندانی را ندارد و با عنوان "کسانی" از آنان یاد می کند. آنها را بە زندان انداختەاند اما از مطرح شدن نامشان وحشت دارند. این نام ها باید در هر فرصتی مرتب تکرار شوند و علت زندانی شدنشان برای مردم توضیح دادە شوند. اینها قهرمانان واقعی مبارزە با بی عدالتی، فساد و استبداد هستند.

رهبری اعتصاب در بسیج افکار عمومی و جلب حمایت معنوی مردم بە سود کارگران در مراحل نخست موفق عمل کرد ولی از روشن کردن فاصلە خود با بعضی جریانات کە سعی در منتسب کردن این اعتصاب بە خود داشتند غفلت کرد و همین تبدیل بە نقطە ضعف آن شد و میدان را برای عملیات دستگاە سرکوب فراختر کرد.

خامنەای خود نیز از فجایع همە جانبەای کە حکومت تحت رهبری وی بر جامعە تحمیل نمودە بهتر از هر کس دیگری مطلع است. بهمین جهت او آشکارا بە مردم دروغ می گوید و چون در آیندە نزدیک نمی تواند بهبودی در وضعیت کنونی ایجاد کند، وعدە بهبود در ٤٠ سال آیندە را می دهد! این وعدە تمسخر آمیز در شرایطی بە مردم دادە می شود کە فریاد بە تنگ آمدگان از فقر و سرکوب و فساد و ناکارآمدی رژیم سراسر کشور را در خود گرفتە و هر روز کە می گذرد دامنە آن گستردەتر می شود.

قضیە شکایت از حبیبی مربوط بە رای دیوان عدالت اداری است کە در پی یک اختلاف کارگری – کارفرمایی در مورد قراردادهای موقت کار بسود کارفرما رای داد و بە قضیە جنبە حقوقی داد. حبیبی مخالف این رای بود و با این حال او تنها کسی از میان رهبران شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر بود کە جرات انتقاد از رای دیوان عدالت اداری را بخود داد و علیە آن موضعگیری علنی کرد. ظاهرا اما شکایت دیوان از وی بجای ترساندن موجب جسورتر شدن او شدە است و حالا درخواستهایی را مطرح می کند کە در گذشتە نکردە بود.

کارگران یادشان نرفتە کە نمایندگان همین مجلس بعد از شکایت اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان از زندانبانان بخاطر شکنجە چگونە اعضا همین کمیسیون اجتماعی مجلس کە علی رضا محجوب هم در آن عضویت دارد و همچنین علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس بە جای رسیدگی بە شکایت آنها با دستگاە سرکوب علیە بخشی و قلیان هم صدا شدند و شکنجە آنها را انکار کردند.

فایل صوتی جلسه ۲۰مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: رفیق صادق کار، عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)