نیم‌نگاه

توهم غریب 28.11.2022 - 23:33
تجاهل امریکا، جهل جمهوری اسلامی 26.11.2022 - 23:27
شادی بر متن اندوه! 25.11.2022 - 21:18
کمیتۀ حقیقت یاب 24.11.2022 - 23:51
صدای ناشنیدۀ مردم 23.11.2022 - 23:48
کردستان، چشم و چراغ ایران! 22.11.2022 - 21:45
شکست برای حکومت، پیروزی برای جنبش 21.11.2022 - 20:16
ای درختان عقیم 19.11.2022 - 23:44
جنایت ایذه و تقلای جمهوری اسلامی 18.11.2022 - 23:30
در آئینۀ قطعنامه ها 17.11.2022 - 23:49
اعتصابات و اعتراضات سە روزە نقطە عطف شد 16.11.2022 - 23:19
اکنون عراق هم 15.11.2022 - 23:36
تازه های "منطق" تحریم 14.11.2022 - 23:37
شرمتان باد ز پشمینۀ آلودۀ خویش 13.11.2022 - 23:52
چرخش با احتیاط 12.11.2022 - 23:31
از برجام چه خبر؟ 11.11.2022 - 23:50
ناسازۀ جنگ اوکراین 10.11.2022 - 23:54
باتلاق امنیتی 09.11.2022 - 23:46
هورا، هورا، هورا 08.11.2022 - 23:57
دو سطح خشونت 07.11.2022 - 23:34
درسی از "تحریم" 06.11.2022 - 23:51
کدام تجزیه یا جنگ داخلی؟ 04.11.2022 - 23:15
خروج اتباع آلمانی از ایران، چرا؟ 04.11.2022 - 01:11
"در آستانۀ 13 آبان" 02.11.2022 - 23:04
امیدی تازه در جنوب قفقاز 01.11.2022 - 22:21
دمی با برزیل 31.10.2022 - 23:17
جمهوری تراژیک اسلامی 30.10.2022 - 21:40
دو گفته 29.10.2022 - 21:36
ابراز انزجار از کدام دشمن؟ 28.10.2022 - 11:08
یک ضرورت در سیر کنونی جنبش 27.10.2022 - 12:22
قرار نیست بعد از پیروزی سری بالای دار برود! 24.10.2022 - 21:14
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 19.10.2022 - 20:31
مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی را تشدید کنیم! 17.10.2022 - 09:10
مشت محکم ایران بر دهان یاوە گوی رهبر جنایتکار حکومت! 15.10.2022 - 18:56
نگذاریم "چشم و چراغ ایران" را مستبدین و متحجرین حاکم کور کنند! 13.10.2022 - 15:24
طنین مرگ بردیکتاتور کارگران در عسلویە! 10.10.2022 - 11:31
حضور پرشکوە مردم در اعتراضات ١٦ مهر و مقاومت آنها تاریخ ساز شد! 08.10.2022 - 23:44
نە "اغتشاش" است و نە ربطی بە "بیگانە" دارد، آغاز انقلاب است! 06.10.2022 - 10:44
از فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان بە اعتراض و همبستگی با معترضان حمایت کنیم! 04.10.2022 - 11:21
توافق با کدام هدف؟! 02.10.2022 - 13:47
به اعتصابات بپیوندید! 01.10.2022 - 13:44
از اعتصاب، معلمان و دانشجویان حمایت کنیم! 28.09.2022 - 12:04
علت خاموشی کارگزاران اصلی رژیم چیست؟ 27.09.2022 - 23:11
شک نکنید 27.09.2022 - 09:49
آینده جنبش زنانه ایران و تاثیرات ان در خاور میانه و جهان 26.09.2022 - 22:31
ضرورت تبدیل آزادی زندانیان سیاسی بە خواست ملی! 26.09.2022 - 16:28
نیاز عاجل و امروز جنبش اعتراضی مردم 26.09.2022 - 15:42
تداوم اعتراضات و گسترش پایگاە اجتماعی خیزش شرط پیروزی است! 21.09.2022 - 20:58
"مطالبه" رییسی، مطالبه مردم 19.09.2022 - 16:08
کشف حجاب در سقز! 18.09.2022 - 16:18
مرگ مهسا «ژینا»، به دست دشمنان «زندگی» 17.09.2022 - 14:20
برای دخترم مهسا 16.09.2022 - 22:13
کلاسها و گشتی هایی کە برای رعب و آدمکشی درست شدەاند 16.09.2022 - 10:14
شایعه یا واقعیت؟ 13.09.2022 - 08:56
فساد هایی کە پایانی برای آنها نیست! 12.09.2022 - 11:08
باندهای خشن تبهکاری زائدە رژیم تبهکار حاکم هستند! 11.09.2022 - 12:00
هر کجا سخن از جنایت است نام رئیسی و حکومت اسلامی ... 09.09.2022 - 19:58
کشتار قارنا وقلاتان در شهریور 58 زخمی ابدی برپیکر کردستان 08.09.2022 - 22:56
حال و روزش خرابه 07.09.2022 - 22:01
دست از سر مردم عراق بردارید! 07.09.2022 - 11:55
بی تجربگی کار دستش داد 06.09.2022 - 09:09
دارن بدجوری میزنن 05.09.2022 - 00:33
پاسخ سرکوب در خیابان اعتصاب در محل کار است! 03.09.2022 - 23:48
رابطه سنگ پای قزوین و امام جمعه قم 03.09.2022 - 12:26
دارن از مملکت میرن! 03.09.2022 - 10:35
خاوران یادگار آزادگان را زنده نگهداریم! 02.09.2022 - 20:52
خودتو بزن به کوچه علی چپ! 02.09.2022 - 09:01
حکومت در مقابل قدرت اتحاد مردمی هیچ شانسی برای تداوم شرایط موجود ندارد 01.09.2022 - 17:14
جامعە زیر بار قوانین شبە طالبانی نخواهد رفت! 01.09.2022 - 10:43
طرحی از پیش طراحی شده؟ 31.08.2022 - 20:45
منبر رسانه ای رئیسی! 30.08.2022 - 20:37
از دزدی فولاد مبارکه حرفی نزنید 29.08.2022 - 09:37
دلم گرفت که هوا هم در این گوشه زندانیست 28.08.2022 - 11:19
خوشا بە حال فروشندە و خریدار، بدا بە حال ندار و بیمار! 27.08.2022 - 17:50
سرکوب دگر اندیشان در ایران 25.08.2022 - 12:57
آزاد کنید!!!؟؟؟ 24.08.2022 - 09:07
کودتای ۲۸ مرداد زخمی ناسور و کهنه 22.08.2022 - 08:42
در باب افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی ذوب آهن اصفهان 21.08.2022 - 11:54
انتقام جویی وحشیانە گشت ارشاد از یک آزادە زن و مقاومت الهام بخش مردم رشت 21.08.2022 - 10:38
جنگ آب در ایران، بستری دیگر از مبارزه برای گذار از "جمهوری اسلامی" 19.08.2022 - 17:45
دیدگاهی در روابط بین المللی 19.08.2022 - 16:37
گسترش نا امنی و درماندگی حکومت از مقابلە با باندهای تبهکاری 19.08.2022 - 00:01
علیرضا نوری زادە: حمایت از دیکتاتوری سلطنتی، حملە بە جمهوریخواهی! 18.08.2022 - 20:50
ضرورت امروز ایجاد هارمونی برای تحقق مطالبات است 18.08.2022 - 13:31
اعتراض ضد دولتی بە قطع آب در شهرکرد 16.08.2022 - 19:10