شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

نامه‌ها

ر کشوری مانند ایران با توجه به اعترافات صورت گرفته از عناصر دولت در مجری و تدارکاتچی بودن به این معنا که آنان هیچ نقشی در اتخاذ تصمیمات دولت چه در عرصه داخلی و خارجی ندارند. آنها تابع نظام (سیستم) هستند. مامور و معذور. پس باید از این دولت مردان پرسید که شما مجری و تدارکاتچی چه کسی یا چه کسانی هستید. مطمئن هستم که پاسخی در حال حاضر داده نخواهد شد.

امروز نیم قرن از تولد سیاهکل می گذرد. نیم قرن تلاش بی پایان فدائیان برای ثبت خود در تاریخ مبارزاتی مردم . مبارزه برای دست یابی به عدالت اچتماعی، سوسیالیسم و زدودن چهره کریه فقر و نابرابری از جامعه. مبارزه ای که کماکان ادامه دارد وپایانی برای آن متصور نیست. ما فدائیان تنها توانستیم یک دهه از عمر پنجاه ساله خود را در بطن جامعه و در میان مردم خود باشیم، با آنان زندگی کنیم و از آنان بیاموزیم و به آنان بیاموزانیم. تجربه سه سال زندگی سیاسی در میان مردم دست آورد بسیار گرانبهایی برای ما فدائیان به ارمغان داشت.

ریش نتراشیده و لباسش شباهت او را به کارگران زیاد می کرد؛ داشتم فکر می کردم قیافه و صدایش برایم آشناست که مسعود احمدزاده برخاست و حرف او را قطع کرد؛ با چنان صدای بلندی خندید که دادگاه به لرزه درآمد و گفت: "از همین یک نمونه معلوم است دادگاه فرمایشی تشکیل داده‌اید، این آقا که خودش را کارگر معرفی کرد، دکتر جوان رئیس تیم دستگیری و بازجوی من است."

من تنها شاهد عینی این حوادث بوده ام: ماجرای زیبرم- دستگیری مجید احمد زاده - دادگاه مسعود احمد زاده. چند دهه بعد از آن ماجراهای تاریخ ساز، اغلب کسانی که در جریان انتشار این رویدادها بوده اند، جهان را ترک گفته اند. گویا من و محمد بلوری باقی مانده باشیم که لقب"پدر روزنامه نویسی ایران" را دارد و د ر کتاب خاطراتش فقط از ماجرای زیبرم گزارش اندک و ناقصی داده است. در سه نوبت، گزارش های مربوط به این حوادث را می خوانید. از نگاه تنها شاهد عینی که خودش هم به قهرمانان صحنه خونین مهر می‌ورزید.

با تاسف و تاثر فراوان از درگذشت خانم مریم مریخ همسر رفیق گرامی اسماعیل صفر زاده مطلع شدیم.

خانم مریم مریخ مربی شطرنج و از زندانیان سیاسی دهه...

 

متأسفانه امروز با خبر شدیم که خانم مریم مریخ، به علت بیماری سرطان، چشم از جهان فرو بست.

مریم مریخ، از زندانیان دهه ۶۰، در تمام دوران حیات همواره مدافع عدالت اجتماعی و آرمان های انساندوستانه بود. وی در سال  ۲۰۰۱ به کانادا مهاجرت نمود و از سال ۲۰۰۳ تا زمان مرگ، شجاعانه با بیماری سرطان مبارزه کرد.

بررسی‌های نظری و تجربی نشان دادند که غیرممکن است بتوان تاثیر محیط از جمله و به‌ویژه تاثیر ابزار اندازه‌گیری بر سیستم‌های کوانتومی را حذف نمود. تاثیر ابزار اندازه‌گیری (به‌عنوان محیط) بر سیستم‌های کوانتومی، هرچند که اندازه‌‍‌گیری با ظریف‌ترین امکانات صورت‌گیرد (برای مثال تنها محدود به یک تک ذره نور، فوتون، شود) باز غیرقابل اغماض و تعیین کننده است.

تجربه‌ی عظیم نهضت ملی-دموکراتیک بیست و یک آذر به رهبری پیشه وری، برگی غرورآمیز از تاریخ مبارزات چپ در ایران برای آزادی و برابر حقوقی خلق‌ها و عدالت اجتماعی بود و به همان اندازه خاری در چشم تمام آنانی‌ست که دستآوردهای آن حکومت خودمختار یک‌ساله برای خلق‌های آذربایجان و تمام ایران را تهدیدی بر منافع خود می‌دانند.

حزب سوسیالیست به شدت نگران وضعیت دکتر جلالی است و از مقامات ایرانی می خواهد که او را اعدام نکنند!

 

پزشکان و کادر پزشکی مستقر در اتریش برای دفاع از حقوق بشر در ایران امروز از منابع موثق این خبر را دریافت کرد که حکم اعدام علیه پزشک ایرانی-سوئدی، دکتر احمدرضا جلالی، در روز پنجشنبه آینده، در ۳ دسامبر ۲۰۲۰ اجرا خواهد شد