چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

مجید عبدالرحیم پور

٨ تیر روز شهادت رفقا حمید اشرف و ۹ تن از یاران

مجید عبدالرحیم پور در اتاق اتحاد چپ به سوالات پاسخ داد

هسته اصلی قدرت به رهبری آقای خامنه ای به شکل ناعادلانه و مستبدانه همه روزنه ها برای مشارکت برابر حقوق و آزاد شهروندان و نیروهای سیاسی کشور در انتخابات را بسته است. اما برخلاف منویات رهبر و اعمال استبداد ، تلاش و مبارزات بی وقفه و گسترده در کشور برای تحقق حقوق اولیه و مسلم انسانی و شهروندی و دفاع از نهاد انتخابات به مفهوم دمکراتیک و معاصر آن ، ادامه دارد.

در صورتیکه شعارها ی استراتژیک دیگر ، نظیر سرنگونی، استحاله رژیم (اصلاح از درون) و غیره، ابهامات زیادی را به همراه دارند. برجسته ترین ابهام در این استراتژی ها، نقش مردم در تحقق آنها ست. مثلا در استحاله، سرنگونی، کودتا و توطئه سیاسی ( از بالا - از داخل - از خارج) معلوم نیست که افراد جامعه چگونه می توانند رای آزاد وبرابر حقوق و اراده آزاد خودرا در جایجائی قدرت جاری کند.

ما بزرگترین بخش سازمان، یعنی «اکثریت»، به‌تدریج به سمت نظریه متوهمانه شوروی پیرامون مرحله رشد سوسیالیسم و تئوری بی‌پایه راه رشد غیرسرمایه داری رفتیم و دچار این خطای مهلک شدیم که خط امام و جمهوری اسلامی در راستای استقلال ،آزادی و عدالت اجتماعی قرار دارد و از موضع مبارزه با امپریالیسم به سرکردگی آمریکا، سیاست انتقاد از و اتحاد با حکومت را در پیش گرفتیم.

اتخاذ شیوه ها و سیاستهای تاکتیکی ناپایدار برای رفع موقتی برخی تحریم ها و خریدن زمان برای ادامه سیاست های راهبردی دشمن ستیز در داخل کشور و خارخ، چاره ساز نیست. ما ضمن اینکه نباید، برای رفع و حل مشکلات کشورمان دست تمنا بسوی دیگر دولتها دراز کنیم، در عین حال نباید، چشم به تغییر رفتار و سیاستهای حکومت به رهبری دستگاه ولایت بدوزیم و انرژی و نیروی خود و مردم را نا خواسته صرف تداوم وضع موجود کنیم.

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اواخر سال ٥۷ و در آستانه انقلاب، با دهها هزار هوادار در میان معلمان، دانشجویان، روشنفکران، ادارات و کارگران کارخانه های صنعتی و ارتش، به یک سازمان سیاسی سراسری فرا روئیده بود بدون اینکه مبارزه مسلحانه توده ای شود و ارتش خلقی تشکیل شود.

در چنین شرایطی، شرکت در این انتخابات برای تشکیل چنین مجلسی، نه تنها در جهت بهبود زندگی و به نفع اکثریت مردم و حتی اکثریت شرکت‌کنندگان در آن نیست بلکه موجب بدتر شدن اوضاع کشور و وضعیت زندگی در عرصه های مختلف است.

واژه ها و گزاره های مورد استفاده سرشار از خشم، نفرت و کینه و تهی از خرد و انصاف و احساس مسئولیت و بدون رعایت احترام و حرمت کلام و قلم، چونان ضربات سنگین و گلوله های زهرآگین، توسط بخشی از افراد در زندگی واقعی و شبکه های مجازی بسوی بخش دیگری شلیک میشوند. واژه ها و گزاره هائی که زخمهای عمیقی در روان و جسم افراد مورد تعرض یا طرفین بجای می گذارند و پیامدهای مخربی برای فرد و جامعه به بار می آورند.