شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نا گفته پیداست که این انتخاب، نه بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه ایران و وضعیت بسیار دشواری که حکومت جمهوری اسلامی به زنان کشورمان تحمیل کرده است، بلکه با نظر داشت مصلحت های سیاسی، صورت گرفته است. هر چند در برخی رسانه ها در توجیه این انتخاب، به نبود کاندیدای دیگر از منطقه آسیا، اشاره شده است، اما این نمیتواند توجیهی باشد به چنین انتخابی که به جز توهین به زنان آزاده ایرانی، توصیف دیگری برای آن نمی توان یافت.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد

میهمان برنامه : سعیده سعادت - پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی

زمان برنامه : سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۲۱

ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، ساعت ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

 

وجود غیرقابل انکار هزاران زن که پا به پای همکاران مردشان در مراکز درمانی که در نبردی طاقتفرسا با پیامدهای ویروس کرونا، تا حد تقدیم جانهای عزیزشان نیز از پای ننشستند، گواه و تأکیدی است بر اهمیت این حضور در اجتماع و نقش کلیدی زنان در مواجهه با پدیدههایی که سلامت و تندرستی مردم کشور را مورد تهاجم قرار می‌دهند.

هرچند در سراسر جهان تلاش های بی وقفه از جانب نیروهای مترقی در جهت پایان دادن به این پدیده ضد انسانی صورت می گیرد، اما هنوز هم در اغلب کشورها اشکال گوناگون خشونت علیه زنان اعمال می شود و هنوز هم آمار تعداد زنانی که علیه آنان خشونت جسمی، جنسی و یا روانی اعمال می شود رقمی است بسیار وحشتناک و تکان دهنده