سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

سخنران: سهیلا وحدتی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند.

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

سخنران: سهیلا وحدتی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند:

سخنران: رفیق فرزانه عظیمی - یکی از مسئولان هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در پالتاک برگزار کرد؛

سخنرانان: الهه امانی - فعال حقوق زنان و حقوق بشر، کنشگر امور زنان در سازمان ملل

مرضیه دانش - فعال حقوق زنان

 گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در 15 ماه مارس برگزار کرد! (فایل صوتی)

سخنرانان: سحر شهیار - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ بیژن اقدسی - عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ آینده آزاد - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

برنامه ای از گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در 15 ماه مارس در پالتاک برگزار شد

سخنرانان: سحر شهیار - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛  آینده آزاد - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یک ویدئو کلیپ از گرو کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در ارتباط با 25 نوامبر روز جانی مبارزه با حشونت علیه زنان!

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق)