يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

ویدئو

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – گروه کار زنان در اتاق اتحاد چپ برگزار کرد:

سخنران: مهرداد درویش‌پور – استاد دانشگاه و پژوهشگر جنسیت

زمان: سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران، ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – گروه کار زنان در اتاق اتحاد چپ برگزار  کرد:

سخنران: مهرداد درویش‌پور – استاد دانشگاه و پژوهشگر جنسیت

زمان: سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران، ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

مصاحبه با حسن زهتاب در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد 

کشتار 67 جنابت علیه بشریت

مصاحبه با عفت ماهباز در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد

این دادگاه از اهمیت بسیار برای مادران خاوران و خانوادهای جانباختگان دهه 60 برخوردار است

جنایت کاران باید بدانند که روزی فراخواهد رسید که به پای میز محاکمه برای پاسخگویی به اعمالشان کشیده خواهند شد

مصاحبه با مسعود فتحی در مقابل دادگاه سوئد

دادگاه محاکمه حمید نوری یکی از اعضای هیئت مرگ در دهه ۶۰

مصاحبه با فرزانه عظیمی در مقابل دادگاه سوئد

دادکاه حمید نوری یکی از اعضای هیئت مرگ در دهه 60

همبستگی جهانی برای صلح ودمکراسی نیاز مبرم افغانستان

در حمایت از جنبشهای سیاسی-احتماعی و بویژه جنبش مردم خوزستان مصاحبه با یوسف کر ،فعال سیاسی و پژوهشگر تاریخ فرهنگ ترکمن صحرا و عزیز دادیار شاعر ،نویسنده

اعصاب کارگران پیمانکار 115 واحد پتروشیمی ونفت وارد پنجمین هفته خود شد

مصاحبه با دو تن از فعالین حنبش کارگری محمد صفوی فعال مستقعل کارگری و صادق کار مسئول کروه کارگری حزب چپ ایران