يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۶ می ۲۰۱۹

ویدئو

مذاکره نه تنها برای رفع خطر درگیری نظامی و گذار از تنش‌های مخاطره‌آمیز کنونی، بلکه هم‌چنین برای خاتمه دادن به فرسایش بیشتر امکانات مادی و معنوی جامعه در وضعیت تماماً بی‌چشم‌اندازی که جمهوری اسلامی برای آن ایجاد کرده است، ضرورت دارد.

مصاحبه با فرید اشکان ،عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) راه کار ما برای حل بحران کنونی

مصاحبه با محمد اعظمی، عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در ارتباط با فضای متشنج بین ایران و آمریکا و خطر جنگ. 

فعالیت حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در دفاع ازمطالبات مدنی- صنفی کارگران، معلمان و دانشجویان کشورمان و بازتاب اعتراضات و خواستهای آنان در جشن اول ماه مه در ده کشور