شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

ویدئو

گفت و گوی كیانوش توكلی با اقای امیر ممبینی در جریان همایش اولین گنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

كیانوش توكلی در گفتگو با فریدون احمدی، آرسن نظریان ،جمشید طاهری پور، فرهاد فرجاد، بهروز مطلب زاده، احمد پورمندی در اولین گنگره حزب چپ ایران

گزارشی مقدماتی از نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنان مجید عبدالرحیم پور در راستای برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که قرار بود در تلگرام پخش شود 

مصاحبه با بهزاد کریمی عضو کمیسیون سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

قسمت دوم 

مصاحبه با بیژن اقدسی، عضو کمیسون سند راستاهای برنامه حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)