پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

ویدئو

 بزرگداشت یکصدمین سالگرد  تشکیل فرقه (حزب) کمونیست ایران تهیه شده در دو بخش

مهیمانان برنامه :سیروس مددی ، مهناز متین ، مسعود فتحی ، مجید زربخش ، بهزاد کریمی و صادق کار

 

بیست وسه خرداد سالگرد دستگیری نسرین ستوده است، عفو بین الملل دراین روز دادخواستی با امضا بیش از۱۱۷۶۲۱۷نفررا که خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده اند را تحویل مقامهای ایرانی می دهد.

برای توقف احکام ناعادلانه همصدا شویم.