جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲ اکتبر ۲۰۲۰

ویدئو

جشن اول  ماه مه در اتاقهای مجازی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 پخش برنامه زنده موزیک ،پیام ....

جمعه اول ماه مه ساعت ۲ بعدازظهربوقت ایران برابر با ۱۱:۳۰ بوقت اروپای مرکزی

بیانیه هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران!

وحدت و همبستگی برای حقوق سندیکایی، مبارزه علیە استبداد و بی عدالتی!