سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

ویدئو

 مطالبات بازنشستگان برحق است!

از مبارزات و مطالبات بازنشستگان و فراخوان مشترک تشکل‌های مستقل کارگری پشتیبانی می کنیم!

 

خواهان آزاد سازی تولید و توزیع عادلانهی واکسن کرونا هستیم!

به تبعیض در دسترسی به واکسن کرونا باید پایان داده شود!