سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

گروه کار مجازی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گفتگو با آینده آزاد و دکتر حسن نایب هاشم

ِدر گرامی داشت «16 آذر»، روز فریاد رسای دانشجویان در برابر استبداد!

از اعتصابات کارگران هفت تپه و همه اعتراضات مدنی و صنفی زحمتکشان میهنمان دفاع می کنیم!