شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

مهدی اخوان

مصاحبه  مهدی اخوان بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر  با یدی بلدی , از فرهنگیان سابق و یکی از اعضای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق). این گفتگو برای آشنایی با مبارزات و اعتراضات معلمان در ایران در برنامه "مصاحبه" صورت گرفته که در اختیار شما قرار میدهیم.

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 

مباحث آموزش به زبان مادرى، فدراليسم و توضيح مصوبه مسايل ملي-قومى در كنگره اول حزب چپ ايران (فدائيان خلق)،

حزب چپ لازمه شرایط کنونی است

مصاحبه با مسئولین هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 "رفقا خانه ما خراب نشده" 

آیا سخن گفتن از سوسیالیسم ،وعده بهشت برین همه ادیان نیست؟ 

مصاحبه با حسن زهتاب

مصاحبه با احمد پورمندی فعال سیاسی سوسیال دمکرات

مصاحبه با بهزاد کریمی عضو کمیسیون سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

قسمت دوم 

مصاحبه با بیژن اقدسی، عضو کمیسون سند راستاهای برنامه حزب چپ ایران(فدائیان خلق)