سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)