دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تدوین: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تنظیم: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تنظیم: گره کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تدوین: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

 

برای حضور نیرومند در صحنه سیاسی کشور؛ - برای جامعه‌ای عادلانه؛ - برای جهانی بهتر و انسانی‌تر؛