شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)