سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تدوین: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تنظیم: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تنظیم: گره کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تهیه و تدوین: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

 

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه. همراه با گفتگوهایی با کارگران نیشکر هفت تپه.

تهیه و تدوین: گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)