حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - گروه کار پالتاک

اعتراضات واعتصابات اخیر کارگری در ایران 10.08.2020 - 02:14
اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگری در ایران! 07.08.2020 - 08:49
قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است! 19.07.2020 - 19:10
قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است! 17.07.2020 - 19:03
به مناسبت بکصدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران 24.06.2020 - 18:38
به مناسبت بکصدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران 17.06.2020 - 13:43
کرونا و اثرات آن بر زندگی و مبارزات کارگران ایران و جهان! 03.05.2020 - 02:06
جهان پس از کرونا! فایل صوتی 25.04.2020 - 22:25
جهان پس از کرونا! 19.04.2020 - 21:33
ویروس کرونا و اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آن! 30.03.2020 - 03:32
ویروس کرونا و اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آن! 27.03.2020 - 18:37
قلبی که برای زحمتکشان می تپید! بزرگداشت زنده یاد رفیق فریبرز رئیس دانا 22.03.2020 - 23:48
قلبی که برای زحمتکشان می تپید! 21.03.2020 - 11:06
گرامی باد ꓥ مارس روز جهانی زن! 08.03.2020 - 21:42
گرامی باد ꓥ مارس روز جهانی زن! 03.03.2020 - 22:47
انتخابات: «اسفند بدون رأی» 14.02.2020 - 19:30
بررسی خیزش آبانماه در ایران 27.11.2019 - 00:48
راستاهای عمومی برنامه و سیاست های حزب 07.07.2019 - 23:06
راستاهای عمومی برنامه و سیاست های حزب 30.06.2019 - 00:47
جنگ، مذاکره و آینده جمهوری اسلامی 16.06.2019 - 09:48
جنگ، مذاکره وآینده جمهوری اسلامی 01.06.2019 - 17:23
خطر درگیری نظامی و موضع اپوزیسیون ایران 13.05.2019 - 22:44
تروریسم خواندن سپاه پاسداران توسط ترامپ و عوافب ناشی از آن 07.05.2019 - 03:45
تروریسم خواندن سپاه و عواقب ناشی از آن! 29.04.2019 - 08:44
چهاردهه سوء مدیریت و بی توجهی به محیط زیست در ایران! 03.04.2019 - 19:48
در ضرورت و مبانی همکاری و اتحاد نیروهای چپ – فایل صوتی 03.03.2019 - 23:28
تحلیل و بررسی مبارزات و اعتراضات کارگران، زحمتکشان و معلمان در ایران 03.02.2019 - 19:43
تحلیل و بررسی مبارزات کارگران، زحمتکشان و معلمان در ایران 23.01.2019 - 22:46
تحریم ها و پیامدهای آن 10.12.2018 - 13:57
وضعیت بحرانی کشور و راه های برونرفت از آن! 28.10.2018 - 23:55