سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹

علی صمد

از فردای انتخابات، پس از مشخص شدن آرای احزاب، مشخص شد که هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند در هیچ منطقه ای و حتی در سطح ملی دولت تشکیل دهد. البته لازم به تاکید است که سیستم فدرال و منطقه ای بودن انتخابات و همچنین سیستم انتخاباتی به شکلی است که موجب این می شود تا هیچ حزبی به تنهایی نتواند در بلژیک دولت ملی و حتی منطقه ای تشکیل دهد.

با اوضاع نامناسب اقتصادی کشور و وجود تحریم های کمرشکن روند اخراج کارگران در ماههای آینده، با شیب تندتری پیش خواهد رفت و بە موازات آن اعتراضات کارکری با شدت و حدت بیشتری ادامه خواهند یافت و حکومت با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد.

بیست ژوئن مناسبتی است برای اعلام همبستگی با پناهجویان و آوارگان و به ویژه کودکان در سراسر جهان، زندگی شایسته ای را همراه با حفظ کرامت انسانی برای آنان آرزو می کنم. بی تردید، همه افرادی که از یک کشور به کشور دیگر حرکت می کنند، مستحق احترام کامل به حقوق بشر و شرافت آنها به عنوان افراد انسانی هستند. 

اهداف جنبش سبز طرد دیکتاتوری، تامین حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دمکراسی و مهوری در کشور بود. این اهداف تاکنون تامین نشده و همچنان مطالبه گروه های وسیعی از جامعه است.

در  کشور بلژیک، قدرت در شش بخش شهرداری، استان، منطقه، جوامع زبانی، فدرال و اروپا تقسیم شده است.

کودکان کار نه تنها نمی توانند تصویری نسبتاً خوب و شکوفا از آینده داشته باشند بلکه در زندگی همە روزە خود نیز با خستگی و رنج بسیار، روزها را پشت سر می گذرانند.

از دیگر مواردی که در انتخابات بلژیک برجسته بود و موجب تاثیرگذاری بر روی جوانان صاحب حق رای و جلب آنها به راست افراطی شد سرمایه گذاری تبلیغاتی حزب راست افراطی "منافع فلاموند Vlaams Belang " در شبکه های اجتماعی و از جمله فیسبوک و گوگل است.

جمهوری اسلامی در این چهل سال موفق شده از هر زنی که نابرابری، تحقیر، بی عدالتی، محدودیت و تبعیض را با پوست و گوشت خود احساس می‌کند، یک مبارز مطالبه خواه و پیگیر بسازد. و همین مبارزین، امروز و فردای ایران را رقم خواهند زد.

همه شواهد تاکنونی حاکی ست که قاضی و ارگان های امنیتی می خواهند با صدور حکم های سنگین جلوی آزادی زندانیان هفت تپه را بگیرند. آنها مثل همیشه می توانند بصورت ناعادلانه برای فعالین مدنی، صنفی و سیاسی حکم زندان صادر کنند اما صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی را هیچگاه با این محکومیت ها نمی توان خاموش کرد.

معلمان زن افزون بر مشکلاتی کە همە معلمان اعم از زن و مرد دارند در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادتری هستند که صرفا به جهت زن بودنشان بر آنان اعمال می‌شود. زنان معلم با تبعیضات اجتماعی و قانونی بیشماری در محیط کار مواجه هستند و علیرغم فشار کاری زیاد و ارزشی کە کارشان دارد، دستمزد عادلانه ای دریافت نمی کنند.انجام کارهای خانە و نگهداری و مراقبت از فرزندان شان را نیز بە عهدە دارند بعبارتی دو شغلە هستند