جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

کارگری

پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاە تا زمان کودتای ٢٨ مرداد کە فضای نیمە دمکراتیکی در کشور کم و بیش وجود داشت و گروە های اجتماعی چپ و ملی و اتحادیە های کارگری تا حدودی می توانستند از طریق احزاب و اتحادیە ها و رسانە های کە در اختیار داشتند فعالیت و از حقوق شان دفاع کنند، نیز کسی اندیشە مبارزە مسلحانە را بە خود راە ندادە بود. حتی از سال ٣٢ کە کودتا شد و دولت مصدق توسط کودتاچیان امریکایی و انگلیسی سرنگون و احزاب و اتحادیە های کارگری فعالیت شان ممنوع و تشکیلات هایشان تعطیل شد تا نیمە دوم دهە ٤٠ نیز کسی در فکر تشکیل گروە مسلح نبود.

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند:

سخنران: رفیق صادق کار - عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

شرایط و مشکلات اقتصادی و گرانی روز افزون باعث شده اند تا در سالهای اخیرتمام اعضای خانواده های تهیدست وکم درآمد وارد بازار کار شوند، و یکی از این بخشهای اقتصادی که امکان کار برای همه اعضای خانواده وجود دارد، کار در کوره های آجر پزی است در این کارگاهها پدر و مادر و کودکان از ٥ ساله تا ۱۲ ساله به قالبگیری مشغول اند.

حالا پرسش اساسی اینست در شرایط کنونی آیا کارگران و فعالان آن، باید با جدیت به مطالبات کارگری بپردازند یا اینکه مطالبات کارگری در جنب ایده سرنگونی رنگی به رخسار ندارد و همانطور که تاکنون از نگاه توجه بعضی از احزاب ماورای کمونیزم و ماورای کارگری دیدیم معیشت کارگری تنها اهرمی مثل باقی اهرمها در جهت رسوایی و بی صلاحیتی رژم حاکم استفاده شده اند؟ و نه برای تحقق بخشیدن مطالبات کارگران.

لازمه پیشروی مستدام و جا افتادگی و تکوین و تکامل منسجم ساختار سوسیالیستی، حاکمیت قدرتمداری احزاب و سازمان های سوسیالیستی - کارگری هستند. همان طور که در نظام های سرمایه داری چندین حزب متنوع وجود دارند، تنوع احزاب در میان رهروان کاروان سوسیالیستی نیز لزوماً پدیده ای منفی نیست.

حزب کمونیست تا قبل از سرکوب حزب و اتحادیە ها در سال ١٣٠٦ توسط رژیم دیکتاتوری رضا شاە، ٦ نشریە در شهرهای مختلف منتشر می کرد کە با کمک آنها در کنار مسائل سیاسی، فعالیت های اتحادیە ای را نیز تبلیغ و ترویج می کرد. روزنامە حقیقت کە ارگان حزب بود در تهران، پیکار در رشت، نصحیت در قزوین، بیداری شرق در مشهد، فریاد کارگر در تبریز و افزون بر آنها یک روزنامە هم در تهران بە زبان ارمنی توسط شعب حزب منتشر می شدند کە نقش مهم و بسیج گرانەای در مبارزات سوسیالیستی، اتحادیەای و مترقی داشتند.

 

تلگرامی جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - روز جهانی کارگر

میهمان برنامه:

صادق کار – مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

از همان آغازسال که تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون موافقت و حضور نمایندۀ آنان، و فقط با حضور نمایندۀ دولت و نمایندۀ کارفرمایان تعیین شد، این جهت­گیری آشکار بود. در شرایطی که نرخ تورّم از سوی بانک مرکزی در سال گذشته 2/ 41 درصد و حداقل مایحتاج یک خانوادۀ سه نفره کارگری چهار میلیون تومان اعلام شده است، حداقل دستمزد برای سال جاری را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان تعیین کرده ­اند.

فهرست:

- دیباچه: چرا نقش زنان در تصمیم گیری ورهبری اتحادیه ها مهم است؟

- فهم نقشه راه – تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه

- تقسیم برابر امکانات کافی نیست، ما باید قدرت را عادلانه به اشتراک بگذاریم

- انتشار نقشه راه
و سرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ائتلاف های راهبردی

- توانمندی و سازماندهی زنان کارگر در مشاغل غیر رسمی

- شبکه ها سنگ پله های رسیدن به رهبری

- زنان مذاکره کننده و اولویت های جنسیتی در چانه زنی

- اهمیت الگوی
شخصیت

- خطرات ناشی از عدم همیاری با هم

- پذیرش نقشه راه - نقش پیشگام زنان در ساخت و ساز صلح و دموکراسی

- اگر زنان متحد شوند ما پیروز خواهیم شد.