چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

کنفرانس COP 24 در کاتویچ، در منطقه سیلسیا، مرکز معادن ذغال سنگ لهستان، یک مکان نمادین برای تمام کارگران جهان بود تا ببینند دولت ها به تغییرات اقلیمی با چشمانی باز می نگرند و در مسئله گرمایش زمین جدی هستند. ما بر این باوریم که یک گذار عادلانه و کارکردی منصفانه کلید آرزوها و امیال سیاست های مبارزه با گرمایش زمین است. توجه به نیاز های زندگی کارگران، استاندارد های زندگی آنان، خانواده و تأمینات اجتماعی کارگران در رسیدن به این اهداف ضرورت دارد.

 

کارمندان فدرال که در خط مقدم مبارزه علیه گسترش ویروس کرونا هستند هشدار می دهند که مراکز مربوطه به اندازه کافی از آنها محافظت نمی کنند و خواستار افزایش اقدامات عملی هستند.

هنگامی که دولت ترامپ حداکثر انعطاف برای کار از راه دور (تله ورک) را برای کارمندان در منطقه واشنگتن دی سی ایجاد کرده است، در حدود ۸۵ در صد از نیروی کار فدرال که در سراسر کشور پراکنده اند، نمی دانند که چرا تحت پوشش قرار نگرفته اند.


 

در این میان اما نمایندگان تشکلهای دولتی در شورای عالی کار کە بواسطە وابستگی شان بە دولت و آلودە شدن بە فساد نتوانستەاند بە رغم لاف و گزافە گویی های شان بە وعدەهایی کە بە کارگران دادەاند عمل کنند، فریبکارانە می کوشند بە جای یافتن راە کار و برخورد مناسب برای خنثی کردن این ترفند و دفاع از افزایش مناسب دستمزد برای همە گروە های مزد بگیر و بازنشستە با فرافکنی و دامن زدن بە این تفرقە کاذب بر عجز و شکست خود سرپوش بگذارند و دانستە یا نادانستە گروە های مزدبگیر را بجای مقابلە با این ترفند ، رودروی هم قرار دهند و بە تفرقە میان جنبش مزدبگیران کە خواست دولتمردان است دامن بزنند!

اعلام جان باختن شماری از کارگران کارخانە های قطعە سازی در اثر کرونا، اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی بە بلاتکلیفی دستمزدی، رها کردن میلیونها کارگر محروم از درآمد، اعتراض کارگران نفت و گاز اروندان بە رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در شرکت، تجمع اعتراضی بیکاران در شیراز، اخراج ١١ کارگر بە دلیل اعتراض بە پرداخت نکردن مزایا در پارس جم، ادامە دخالت های ضد سندیکایی در وزارت کار مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە در این هفتە بودند.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

"جهش" یا پس رفت اقتصادی؟ - یادداشت - صادق کار

-
  کرونا و امنیت غذایی؛ مرگ در اثر کرونا قتل عمد است! - مراد رضایی

-  
انتخاب تجهیزات حفاظت شخصی برای محافظت از پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی که از بیماران مبتلا به ویروس کرونای نوین
COVID-19)) مواظبت می کنند

اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکا- اتحادیه پرستاران کالیفرنیا- ترجمه حسین غبرایی

-
  آفیش دفتر پنجم "آینده ی جنبش های کارگری در جهان عرب" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

-
  اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8 - ترجمه گودرز اقتداری

-
  طرح کلی تاریخ کار - بخش ششم - یان لوکاسن، مترجم گودرز اقتداری

-
  آفیش دفتر ششم "گزارش ویژه: « ما را به حساب آورید!»" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای در از بین بردن آنها در همە سال ها نقش اول را داشتە و دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و نالایق را بر راس نهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارتگری آنها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟ مگر نە این است کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوب را هموارتر کردە است و فاسدترین ها و جنایتکارترین افراد و نهاد های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟

باید تاکید کرد، که تامین امنیت غذایی، وظیفه‌ی دولت است. خواه از طریق تنظیم معقول درآمدها و خواه از طریق توزیع مواد غذایی. تا کنون 2234 نفر در ایران در اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند؛ اما حتی آمارهای حکومتی به ما می‌گویند که این آمار تا انتهای اردیبهشت چند ده هزار نفر خواهد شد. این وضعیت، دیگر مرگ طبیعی بر اثر بیماری نیست. این قتل عمد، توسط دولتی است که طبقات فرودست ایران را هر روز فقیر و فقیرتر کرده است و مسئولیت نمی‌پذیرد...

روپوش محافظ بخشی از پوست و لباس آسیب پذیر کارکنان خدمات بهداشتی را کاملا نمی پوشاند. یک تحقیق اخیرا نشان می دهد که بعد از استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی" (دستکش ها، ماسک صورت و روپوش محافظ) 21 در صد از نمونه های دست و 11 در صد از نمونه های دهانی و 7 در صد از نمونه های صورت، با محتویات ویروس های بیماران مورد مراقبت مطابقت داشتند. در یک بیماری عفونی مسری، ریسکی این چنین غیر قابل قبول است

باید اهدافی برای اشتغال و تأمین اجتماعی و مقیاس مشخصی برای راستی آزمایی تبیین گردد، همان طوری که در کشور های مختلفی این کار صورت گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که نتیجه نهایی بستگی به روند سیاست گذاری، متن قانون و نحوه اجرای آن دارد.

با نگاهی وسیع به مناسبات کار در 500 سال اخیر، چنان که در تحقیقات "گروه همکاری در مناسبات جهانی کار" پیرامون 5 قرن (از 1500 تا 2000) مستند شده است، می توان نتیجه گرفت که در بلندمدت سهم کسانی که به کار دستمزدی اشتغال داشته، همچنین سهم مردمی که کار نمی کنند (کودکان و دانشجویان)، و نیز آنانی که دیگر کار نمی کنند (ازکارافتادگان و بازنشستگان)، در جمعیت جهانی افزایش یافته است. این افزایش بیشتر از همه با کاهش کار مستقل (خویش فرمائی)، کار پایاپای یا متقابل، خاصه در کار خانگی، و کار ناآزاد همراه بوده است.