سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۳۱ مارس ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

دانشجویان با شرکت در اجتماعات ١٦ آذر امسال نشان دادند کە مرعوب جو نظامی حاکم بر جامعە نشدە و نمی شوند. در تمام اجتماعات ویژە ١٦ آذر دانشجویان چپ و آزادیخواە علاوە بر محکومیت کشتار زحمتکشان و اعلام مجدد همبستگی و همدردی با خانوادە جانباختگان و زندانیان خیزش آبان بطور وسیع از مبارزات و مطالبات جنبش کارگری حمایت و با آن اعلام همبستگی کردند.

در این شماره می خوانید:

-مردم جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش نهم

-بدون حتی یک قدم عقب‌نشینی؛ هفت‌تپه پیروز شد!

-مردم برای "دین قیام"کردند، یا نان؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

ماندن در جمهوری اسلامی و بازگشت بە نظام سلطنتی هر دو جا ماندن از تاریخ و زمانە است. آیندە را ببینیم و مبارزات مردم را سعی کنیم در جهت ایجاد سیستمی سوق دهیم کە با روح و نیاز زمانە و مردم سازگار باشد و بتواند نیازهای انسان امروزی را تا حد ممکن بر آوردە سازد و از زمانە جا نماند. کشور ما همە ظرفیت های لازم برای ایجاد و ساختن چنین نظام و آیندەای را دارد.

مشخصه اصلی اعضای اتحادیه ها و رأی دهندگان به آنها این است که هر دو گروه از کارگران دارای قراردادهای دائمی تشکیل می شوند. طبق تحقیقی که سالها پیش زیر نام "ساختار، زندگینامه و آگاهی طبقه کارگر" انجام شده است، ۸۸ درصد اعضای اتحادیه ها یا کارمند دولت (۲/۵۲ درصد) یا از زمره مزدبگیران دارای قرارداد دائمی (۶/۳۵ درصد) بوده اند. از سوی دیگر بیش از ۸۵ درصد رأی دهندگان به اتحادیه ها کارگرانی بوده اند که دارای قرارداد کار دائمی اند.

رادیکالیزه شدن اعتصابات کارگری، امری است که باید پس از خیزش با شکوه آبان ماه، منتظر آن بود. کارگران دیگر نه با زبان مسامحه و مطالبه، که با زبان تهدید و معارضه با حاکمیت سخن می‌گویند. به ویژه که حاکمیت بیم این را دارد که اعتراضات آبان ماه از سر گرفته شوند. نزدیک بودن انتخابات مجلس، که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد این بیم را در مسئولین حکومت تشدید می‌کند. بنابراین این بهترین فرصت برای پیش روی اعتراضات کارگری است.

مردم کە در آن زمان مشکل دین نداشتند، خواستهای اصلی مردم، آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال بود. الان نیز خواست های چون نان، کار آزادی چیزی بە غیر از سە شعار اصلی زمان انقلاب نیست. طبیعی است کە مبارزە تا متحقق شدن این شعارها ادامە خواهد یافت. این را جناب دادستان کل در مغزش فرو کند.

"هدف از تشکیل یک کمیته ویژه زنان چیست؟" در پاسخ باید بگوییم این ساختار برای ایجاد فضای امن برای زایش و رشد سیاست های برابری جنسیتی ضروری و برای ارتقاء جایگاه نسل بعدی زنان در نردبان رهبری حیاتی هستند. یکی از بزرگترین چالش ها اما این است که به اتحادیه ها تفهیم نمود که تامین نوعی عدالت جنسیتی در تمامی رده های تشکیلاتی و ساختاری اتحادیه برای تحول موفقیت آمیز جنبش به فضای برابر برای همه لازم است.

موقعیت خامنەای در میان وابستگان حکومت بە شدت زیر سوال رفتە و بی اعتبارتر از هر زمانی شدە است. همین اتفاق در مورد روحانی و دارودستەاش و مجلس فرمایشی افتادە است. خیزش مردمی اعتبار و مشروعیت همە اینها و کلیە نهادهای برآمدە از حکومت دیکتاتوری را چون سیل خروشان شستە و با خود بردە است. بهایی کە حکومت برای این جنایت پرداختە و بایستی بپردازد، جبران ناپذیر، و نمی تواند کمتر از نابودی رژیم باشد!

در این شماره می خوانید:

-مقاومت، همبستگی و هم گرایی، ارمغان خیزش سراسری!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش هشتم

-کارگران ایرانی در قتلگاه کارگری قطر؛ سو استفاده جدید حکومت از کارگران

-هچلی کە سرکوبگران برای خود درست کردند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

خیزش سراسری تا کنون بە رغم سرکوب مسلحانە آن توسط حکومت، چند ارمغان و دستآورد بسیار مهم برای مردم ایران داشتە است. تثبیت جنبش اجتماعی دی ماە ٩٦ بە مثابە جنبشی بکلی مستقل از جناح های حکومتی و مبری از دخالت های خارجی، تقویت همبستگی، همگرایی و مقاومت در میان مردم! این چهار عامل شاخص ترین دستاوردهای خیزش آبان ماە و از عوامل پایداری و نیرومند ماندن خود این خیزش هستند.