چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

بلاتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری پس از ١٣ سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مجلس از افزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتراض کارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پرداخت نشدن عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

مطالب این شماره نشریه:

- غم تان نابود، نوروزتان پیروز رزمتان کامیاب! - جنگ کارگری

- بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند - یادداشت- مراد رضایی


- افزایش دستمزد و بهبود معیشت اصلی ترین دغدغه‌های کارگران - علی صمد

- دفتر چهارم "برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالات متحده ی امریکا" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد


- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش پنچم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- بیکاران صدقە نمی خواهند، کار، یا حقوق بیکاری می خواهند! - صادق کار

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که احتمالاً در ماه‌های میانی سال آینده، کشور با بحران قحطی گسترده مواجه خواهد شد. حتی گندم مصرفی برای تولید نان خانوار ایرانی وارداتی و متکی به دلارهای نفتی است. بحران محتمل قحطی، که احتمالاً سرمایه‌دارانی که به رانت اطلاعاتی اقتصادی دسترسی دارند، بسیار پیشتر از من و شما آن را حدس زده‌اند و انبارهای خود را برای این آینده‌ی نزدیک پر کرده‌اند، تنها با اتحاد وسیع کارگران و زحمتکشان برای تغییر وضعیت موجود امکان‌پذیر خواهد بود.

مسئولین حکومتی رقم خط فقر را از پنج و نیم تا هفت میلیون تومان اعلام کرده اند. هر کدام از این آمارها درست اعلام شده باشد منطقا حداقل دستمزد نیز به‌تبع آن نمی‌بایستی کمتر از این مبلغ باشد. اما حقوق کارگران تاکنون فقط می تواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را تامین کند. در واقع کارگران چند میلیون تومان زیر خط فقر دستمزد دریافت می کنند. کارگران در این وضعیت می‌خواهند دستمزدهایشان بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی و بالاتر از خط فقر باشد.

یک اقتصاد فراگیر سبز بر اشتراک و گردش در مصرف، همکاری، همبستگی، انعطاف پذیری، فرصت سازی و وابستگی درونی عناصر استوار است. اصول طراحی یک اقتصاد فراگیر سبز به عناصر اجتماعی-زیست محیطی و گذار در سپهر گسترده اقتصاد پاسخگو خواهد بود. این اصول بر اصلاحات اقتصادی و مالی، تغییرات در قوانین مدون، نوآوری تکنولوژیک و تغییرات در اعطای وام و ایجاد مؤسسات توانمند و به ویژه اهمیت دادن به تأمین حمایت های اجتماعی و بر پایه منابع زیست محیطی تأکید دارند و بر موارد زیر استوار هستند.

تا اینجا من ۶ شکل اصلی از مناسبات کار را در تاریخ تمدن بشری تشخیص داده و جای هر کدام را در این تاریخ شناسايی کرده ام. اکنون سؤال این است: این مناسبات چگونه تغییر و تحول یافته اند؟ در بخش بعدی این نوشته خواهم کوشید ظهور این اشکال را در بخشهای مختلف دنیا در خلال ۴ تا ۵ قرن آخر ترسیم کنم.

چرا این همە بیکار باید در کشور وجود داشتە باشد؟ چرا این همە زن و مرد تحصیل کردە بایستی دستفروشی کنند؟ اینها سوالهایی هستند کە دولتمردان حاضر بە پاسخ دادن بە آنها نیستند و پاسخ های درستی هم برایشان مطمینا ندارند. هر وقت بحث افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، همسان سازی حقوق و پرداخت حقوق بیکاری پیش می آید قضیە حاد و فشار بە دولت در ارتباط با آنها بالا می گیرد، وعدە بستە های کمکی برای تعدیل فشارها هم بە میان می آید!

معلمان ایران در بیانیە کە در ٢١ بهمن منتشر نمود نسبت بە طرح افزایش دستمزد سال آیندە معلمان اعتراض نمود و خواهان افزایش واقعی دستمزد معلمان شدە است. در قسمتی از این بیانیە کە در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شد، این سازمان در بارە علل مخالفت خود با طرح مذکور گفتە شدە: "معلمان مدت‌هاست در پی ارتقای سطح معیشت و دریافتی‌های خود هستند که نتیجه‌ای نداشته است. همیشه حرف معترضان، اجرای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی با سایر نهادها و دستگاه‌ها بوده است اما هیچگاه این مطالبه قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است

مطالب این شماره نشریه:

- جنبش زنان از مبارزە برای حق رای تا برابر حقوقی! - یادداشت از صادق کار

از کرونا و شیاطین دیگر - مراد رضایی

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 6 - مترجم: گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهارم - یان لوکاسن - انستیتو بین المللی تاریخ

- مبارزە زنان علیە تبعیض و نابرابری ادامە دارد - علی صمد

- بیکاران و شاغلین متحد شوید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنید! - صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

خواست دادن حق رای بە زنان برای نخستین بار توسط سازمان های چپ و اتحادیە های کارگری کە مدتی بعد از تشکیل احزاب چپ بوجود آمدند در آغاز نیز توسط همین جریانات درخواست و در برنامە ها و قطعنامە های آنها گنجاندە شد. بە یقین بواسطە تلاشهای همین احزاب و سندیکاها بود کە زنان ایران سریع تر از خواهران شان در کشورهای منطقە پیشرفت کردند