چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

از«جنگجویان خط مقدم» مبارزه با کرونا، که توسط مردم این روزها قهرمان تلقی می‌شوند گفتیم. به لیست این قهرمانان باید این مشاغل را نیز افزود: بهیارها و بهورزها، پرسنل داروخانه، راننده‌ی آمبولانس، منشی بخش، رادیولوژیست، تکنسین آزمایشگاه، نیروهای خدماتی بیمارستان، بیماربرها، کارکنان آشپزخانه‌ی بیمارستان، پرسنل سردخانه، و هر شغلی که نسبتی با نظام سلامت دارد، اما تشکل و سندیکا ندارد. ماه‌ها حقوق معوقه دارند، شرکتی هستند و امنیت شغلی ندارند.

تأثیر مختلط کاهش قیمت سوخت انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری در تکنولوژی های سبز زمینه عرضه انرژی را تغییر داده است. در سراسر جهان انرژی تجدیدپذیر، مشخصاً باد، خورشیدی، بیولوژیک و حرارت زمین، کاملاً از نظر هزینه تولید قابل مقایسه با انرژی های فسیلی و در بسیاری جهات ارزان تر هستند. در استرالیا چهارمین کشور جهان از نظر معادن ذغال سنگ، در 2013 تولید انرژی از منابع باد در سواحل دریایی 14% ارزان تر از انرژی ذغال سنگ و 18% ارزانتر از گاز طبیعی شده است.

اگر شکل گیری دولتها با استخدام سربازان و تأمین غذا، سرپناه و دیگر نیازهای اساسی آنان آغاز شده باشد، این هنوز به معنای وجود یک بازار کار نیست. برای آن که یک بازار کار واقعی ظهور کند، کارفرمایان (استخدام کنندگان) متعدد لازم اند؛ یعنی عده ای که در پی جلب کارگری مزدی اند و به هر معنا قرارداد استخدامی را با آنان عقد می کنند. به عبارت دیگر، کارگران مزدی در یک بازار کار قادر اند از بین کارفرمایان مختلف دست به انتخاب بزنند و بر سر دستمزدشان چانه بزنند.

زنان ایرانی در صف مقدم مبارزه با استبداد برای کسب آزادی های سياسی، اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند. اين حضور برای نيروهای تحول طلب اميد و الهام بخش است و برای تاريک انديشان در حکومت جمهوری اسلامی چالش برانگيز و غير قابل تحمل. آن ها برای خاموش کردن اعتراضات زنان به وسایل مختلف متوسل می شوند. جنبش زنان در بیش از دو دهه گذشته نشان داده است که به‌عنوان یکی از نمادهای مبارزه برای آزادی، حقوق برابر شهروندی و تبعیض ستیز می باشد.

اکنون زمان آن رسیدە کە بیکاران با تشکیل اتحادیە های بیکاران خود را متشکل کنند و با شعار کار یا حقوق بیکاری بە مبارزە با عوامل گرسنگی خود و خانوادە هایشان برخیزند. اگر اتحادیە سراسری نیرومندی متشکل از بیکاران تشکیل شود در آن صورت دولت مجبور می شود بە خواستە های بیکاران توجە نشان دهد و یا بودجە لازم برای پرداخت مقرری مکفی بە بیکاران اختصاص دهد و یا برای آنها اشتغال ایجاد کند.

شمار پرستارانی کە تا کنون هنگام مراقبت و پرستاری و درمان بیماران بە ویروس آلودە شدە و جان باختەاند بە درستی روشن نیست، ولی تا کنون بنا بە گزارشات رسانە ها حداقل جان باختن سە پرستار رسما تائید شدەاند. با وجود مخاطرات بسیاری کە پرستاران، کارکنان بیمارستانها و پزشکان را تهدید می کند، آنها با جدیت و فداکاری و از جان گذشتگی با حداقل امکانات مشغول انجام وظیفە خطیر و انسانی شان و در خط مقدم مبارزە با کرونا هستند.

در این شماره می خوانید:

-نکاتی در مورد کرونا در ایران که به اندازه‌ی شستن دست‌ها مهم هستند!

-جنبش افزایش دستمزد سراسری و نیرومند می شود!

-اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 5

-طرح کلی تاریخ کار - بخش دوم

-طرح شیادانە" محمد شریعتمداری" برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان محکوم بە شکست است!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

رواج چهل ساله‌ی تزویر و اختناق در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به گفته‌ها و کرده‌های سران حکومت ایجاد کرده است. حتی در ساده‌ترین مسائل، نظیر اخبار هواشناسی یا آمارهای اقتصادی، مردم به صورت پیش‌فرض، ادعاهای حکومتیان را دروغ تلقی می‌کنند. به طور ویژه، پس از ظهور و گسترش امکانات فضای مجازی، این بی‌اعتمادی نسبت جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.

در این اوضاع آشفتە و انفجاری کە مردم تحت انواع فشارهای سنگین اقتصادی و روانی و بهداشتی قرار دارند قرار است شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد کارگران کە بزرگترین گروە مزدبگیر کشور هستند تصمیم بگیرد. قرار بود نتیجە مذاکرات مزدی و میزان افزایش دستمزد در پایان هفتە گذشتە اعلام شود ولی با گذشت یک هفتە تنها صحبت از توافق انجام شدە بر سر تعیین هزینە های سبد خواروبار می شود. این تاخیر بی شک بی ربط با رویدادهای اخیر و افزایش فزایندە بحران های مختلف کە جامعە را در خود گرفتە بخصوص نارضایتی شدید از گرانی و دستمزدهای ناچیز نیست.

رشد غیرمتعارف در سرمایه گذاری های سبز اکنون یک روند جاری است. در سال 2015 سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر به رقم 285 میلیارد دلار رسید - برای اولین بار بیش از رشد در سایر انواع انرژی مانند سوخت های فسیلی، گاز و ذغال سنگ. چین به تنهایی بیش از 100 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری ها را به عهده گرفته است. کشورهای درحال توسعه نیز بیش از اعضای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در این مورد به سرمایه گذاری دست زده اند.