چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

در این نخستین شهرها و دولتشهرها، نوع جدیدی از مناسبات کار در کنار آنچه مناسبات متقابل نامیدیم، پدیدار شد. به این اعتبار که نخبگان سیاسی و معنوی توانستند خواهان خدمات کاری مردم عادی برای آنان شوند و این خدمات را دریافت کنند؛ نوعی خراج که دلالت بر بازتوزیع کالا دارد. این بازتوزیع مرکزی کالا و خدمات، فعالیت سازمانگرانه و مدیریت زیادی را، از جمله برای پاسخگویی عمومی، نیاز دارد.

با این طرح بدیع جناب وزیر در واقع بازنشستگان بجای افزایش مستمری ٢ درصد هم از مستمری شان بابت کارمزد یا همان بهرە کسر می شود! بە این میگویند شم بازاری و زدن سە نشانە با یک تیر، دهن بازنشستە را کە می گوید گرسنە و درماندەایم می بندند کە دیگر غر نزند، کلی سود نصیب فروشگاە های رفاە کە بازنشستگان مجبورند وام شان را از آنها خرید کنند سرازیر می کند و ٢ درصد هم از مستمری بازنشستە کسر می کنند! علاوە بر اینها منت هم بر سر بازنشستگان می گذارد. 

با وجود خطراتی کە شغل پرستاری دارد دستمزد و مزایای شغلی آنها اندک است و سالهاست کە بە اعتراضات پرستاران برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری شان توجە نمی شود و حتا کارانە آنها معمولا با تاخیر زیادی و در پی چند تجمع و تظاهرات پرداخت می شود و بە آنها نیز اجازە تشکیل اتحادیە مستقل دادە نمی شود. با این همە پرستاران در شرایط بحرانی فداکارانە مشغول خدمت کردن بە بیماران و کمک بە نجات جان آنها هستند.

 

 در این شماره می خوانید :

-مجلس "یک دست" کدام موانع تولید را می خواهد رفع کند؟

-جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی؟

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش 4

-طرح کلی تاریخ کار- بخش دوم

-چرا اعلام میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات موکول شد!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

استارت تمام تغییراتی کە تا کنون در قانون کار انجام گرفتە، از طرف همین جماعت موتلفە و حجتیە ای ها بودە است و اصلاح طلبان و دارودستە روحانی نیز بە آن پیوستند. زمانی کە یک سیاستمدار محافظە کار از رفع موانع تولید دم می زند، کارگران خوب می دانند کە مقصود طرف تعرض بە حقوق کارگران و زحمتکشان است.

هر کس اختیار دارد از هر نهاد و شخص کە مایل است حمایت کند. مقصود اعتراض بە جعل حمایت و وارونە کردن حقایق آشکار و فرصت طلبی این جریانات و سواستفادە از آنها برای مقاصد شخصی و گروهی است. جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی مگر امکان پذیر است. آیا گردانندگان اصلی خبرگزاری "ایلنا" این همە از اوضاع پرت هستند کە اجازە می دهند بە مدت دو هفتە صفحات این خبرگزاری بە مرکزی برای دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی این افراد تبدیل شود؟

حوادث مربوط به "آغاز تغییرات آهسته اقلیمی" بر سرزمین های وسیع و منابع تولیدی زراعی گسترده تاثیر گذاشته اند و بسیاری مشاغل دائمی و فصلی را نابود کرده اند، که باعث کوچ و مهاجرت های بزرگ کارگری از شهرها و حاشیه این مناطق شده است. این مهاجرت ها به بسیاری از اقشار آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان، جوانان، افراد با ناتوانی های جسمی و اقلیت های بومی صدمه وارد کرده است.

هیچکس به تنهائی کار نمی کند، و هر جا که انسانها با هم کار می کنند، مناسبات کار شکل می گیرند؛ مناسباتی که از مناسبات برابر تا بدترین روابط سلسله مراتبی سلطه و تبعیت تغییر می کنند. در تاریخ کار، چنان که تا کنون تدوین شده، تقریباً تمام توجهات صرف مناسبات بین کارگر و کارفرما – و گاهی هم صرف مناسبات برده و برده دار – شده است.

سمت مبارزات صنفی کارگران در ایران نیز می بایست بە این سو و بسوی تشکیل اتحادیە ها و قراردادهای دستە جمعی سوق پیدا کند. در غیر این صورت کارگران نبایستی انتظار داشتە باشند دولتها و کارفرمایان با مطالبات آنها موافقت و شرایط مزدی و کاری شان را داوطلبانە بهبود دهند. تشکلهای فرمایشی نظیر خانە کارگر را در واقع بە این دلیل بوجود آوردەاند و آنها را حمایت می کنند تا با کمک آن از تشکیل اتحادیە های کارگری واقعی را بگیرند و حق و حقوق کارگران و مزدبگیران را از بین ببرند.

در این اواخر پس از ریاست رئیسی بر قوە قضائیە پیگرد معلمان و همچنین مجازات هایی کە برای آنها در نظر گرفتە می شود شدیدتر از پیش شدە است. تو گویی روسای قوە قضائیە حکومت برای مجازات عدالت خواهان با هم مسابقە گذاشتەاند! هر کدام کە ادعای عدالت خواهی بیشتری می کنند، بە همان نسبت بیشتر از سلف خودشان در برابر عدالت خواهان شدت عمل نشان می دهند.