سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

اتحادیه ها پیشگام مقاومت در برابر حرص بی پایان سرمایه داران برای بازسازی صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جنسیتی هستند. اگر قرار بر پیروزی ما باشد، ما نیازمند تحول در ساختار تشکل های خودمان هستیم. در حالی که پیشرفت حاصل می شود، اما تعداد بسیار اندکی از زنان در جایگاه قدرت و نفوذ در تصمیم گیری های کلان در اتحادیه های صنفی دیده می شوند.

 مگر دفاع از حق کارگر جرم است کە مستوجب مجازات باشد؟ و اگر جرم نیست پس چرا بە همین دلیل برخی فعالان صنفی را کە وظیفە شآن دفاع از حق کارگر است باید یکبار محکوم و پس از محکومیت بخشیدە شوند و با عدە دیگری بە شدت رفتار شود و بخشیدە نشوند؟ فرق این یکی کە در یک دادگاە کیفری محاکمە می شود و آنهایی کە در بیدادگاە های ضد انقلاب حاکم محاکمە و بخشیدە نمی شوند و احکام سنگین می گیرند چیست؟ 

در این شماره می خوانید:

-وحشت رژیم از ادامە مبارزات کارگران!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش ششم

-کمک به مدرسه، به نام مدیران مدارس، به کام دولت

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پایانی

-حمایت بجای دخالت و درآمیزی!

آنها از شکنجە و محاکمە رهبران شان سخت برآشفتە و برافروختەاند، این را خود رئیسی بهتر از همە می داند. بهمین دلیل است کە او جرات نام بردن از رهبران کارگری زندانی را ندارد و با عنوان "کسانی" از آنان یاد می کند. آنها را بە زندان انداختەاند اما از مطرح شدن نامشان وحشت دارند. این نام ها باید در هر فرصتی مرتب تکرار شوند و علت زندانی شدنشان برای مردم توضیح دادە شوند. اینها قهرمانان واقعی مبارزە با بی عدالتی، فساد و استبداد هستند.

تمایز بین انواع و سطوح مختلف آموزش نیز دارای اهمیت است. باتسون بین "آموزش اولیه" و مرتبه عالیتر "آموزش ثانوی" تمایز قایل است. در آموزش اولیه، فرد با آزمایش و خطا مشکلات را حل می کند. راه حل صحیح بدون نیاز به آزمایش آن به کار گرفته می شود. اما در آموزش ثانویه، فرد یاد می گیرد که چگونه یاد بگیرد، و قادر است سریعتر راه حل ها را برای مشکلات جدید ابداع کند.

در مدارس دولتی در مرکز شهرها، خانوداه‌ها به هر مشقتی که شده، کمک هزینه‌های اجباری را تقبل می‌کنند و امورات روزمره‌ی مدارس می‌چرخد. اما در حاشیه‌ها شهرها خانواده‌ها به معنی واقعی کلمه، توان تامین این کمک اجباری را ندارند. این خانواده‌ها حتی در تهیه‌ی کتاب و پرداخت حق بیمه‌ی فرزندانشان نیز با مشکل مواجه‌اند. از طرفی ادارات آموزش و پرورش نیز پولی به این مدارس نمی‌دهند.

نیروی واقعی مبارزە با فساد کارگران و مزدبگیران و تودە مردم بی چیز هستند کە توسط باندهای مافیایی حاکم غارت و استثمار و سرکوب می شوند. تا کنون همە روسای قوە قضائیە جزء فاسدترین عناصر دانە درشت از کار درآمدە و بە ثروت های نجومی رسیدەاند. در سیستم فقاهتی حاکم مبارزە با فساد چیزی جزء فریبکاری نیست. تا این نظام هست، فساد و تبهکاری و ظلم و بیداد هم هست!

این تحقیق نشان می دهد که جنبش کارگری نیجریه در خطوط مقدم جبهه نیروهای جامعه مدنی در مبارزه برای استقرار مجدد حاکمیت مدنی و دموکراتیک در آن کشور قرار داشته است. نتیجه دیگر آن است که این تجربه ادعای نئولیبرالیسم را که مدعی است عدم وابستگی حزبی و ایدئولوژیک ضرورت بنیانی جنبش های مدنی دموکراسیخواه است، و کنشگران این جنبش ها را به سازمان های غیردولتی مدنی محدود می سازد، زیر سؤال می برد.

رهبری اعتصاب در بسیج افکار عمومی و جلب حمایت معنوی مردم بە سود کارگران در مراحل نخست موفق عمل کرد ولی از روشن کردن فاصلە خود با بعضی جریانات کە سعی در منتسب کردن این اعتصاب بە خود داشتند غفلت کرد و همین تبدیل بە نقطە ضعف آن شد و میدان را برای عملیات دستگاە سرکوب فراختر کرد.

در این شماره می خوانید:

-خامنەای؛ چهل سال دیگر صبر کنید وضع بهتر می شود!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش پنجم

-چند نکته در مورد حذف صفر از پول ملی

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش دوازدهم

-توهم، یا چالش؟