پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

تلاشها برای تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل و طرد تشکلات فرمایشی حکومت ساختە و تحت کنترل دولت ادامە دارند... سندیکا کە در فرهنگ سیاسی رژیم و طرفدارانش کفر محسوب و تشکیل آن مستوجب مجازات است، اینک دوبارە در پرتو مبارزات کارگران در حال جا بازکردن در جامعە و رسانە هاست!

در این شماره می خوانید:

-برای آزادی و نجات همە جان های شیفتە دربند متحدانە باید بە پا خواست!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش چهارم

-خصوصی و خصولتی، هر دو غارت دارایی مردم، علیە حق و حقوق کارگر!

-از بی‌ آبی تا سیل در سیستان و بلوچستان؛ چه بر سر کشاورزی می‌آید

-بجای این موش و گربە بازی های تکراری بیاید سە تا کار بکنید!

-گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

یکی دیگر از دلایل افزایش دستگیری فعالین کارگری اما بە دلیل نگرانی مقامات دولتی و حکومتی از گرایش بە نزدیکی های فزایندەای است کە بین تحرکات کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش های عدالت خواهانەای است کە از دی ماە ٩٦ بە این سو سر برآوردەاند. این نزدیکی را نە تنها در اعتراضات بلکە در شعارها و مطالبات این گروە ها بخصوص مطالبات و شعارهای جنبش دانشجویی بسیار مشهود است و تاثیرات اجتناب پذیری بر تحرکات اجتماعی از خود باقی می گذارند.

در پایان سالهای پنجاه، با کشیده شدن بیشتر و بیشتر هایک به پشت صحنه، انجمن مون پلری بخش بزرگی از آتش خود را از دست داد، گرایش محافظه کار تر فرقۀ خود را در امریکا استوار کرد و اقتصاددانان مکتب شیکاگو به یک شکل کلاسیک تر لیبرالیسم لسه فر رجعت کردند.

در واقع ریالی از فروش اموال دولتی نە بە مردم عادی می رسد و نە صرف عمران می شود. بیشترین درآمد کشور بە نیروهای نظامی و امنیتی اختصاص دادە شدە و بخش بزرگی نیز بە حوزەهای دینی و نهادهای تحت سلطە امثال مصباح یزدی ها دادە خواهد شد.

موضوع ما در این مطلب، پرداختن به بحران کار، در زمینه‌ی کشاورزی است. خشکسالی در چهار سوی کشور، قطعاً به دلیل بحران در مدیریت منابع آب است. چرا که در همان سیستان و بلوچستان خشک نیز، هفته‌ی گذشته شاهد سیلی بودیم که زندگی باقی مانده‌ی اهالی را با خود برد.

در ظاهر تصمیم گیرندە افزایش دستمزد شورای عالی کار و ترکیب بە اصطلاح سە جانبە آن است. کە البتە یک ترکیب کاملا فرمایشی است و کسانی کە بنام نمایندە کارگر در آن منصوب شدەاند، هیچ کارەاند و بە گواە کارنامە ٤ دهە گذشتە شان نبودنشان در شورای مذکور بهتر از بودن شان برای کارگر است.

در فلسطین، که اتحادیه ها نقش مهمی در عملکرد های مختلف اجتماعی بازی می کنند، ایمان ابوصلاح عضو فدراسیون عمومی اتحادیه های صنفی فلسطین (PGFTU) می گوید که زنان فلسطینی درگیر نبرد در دو جبهه هستند، یکی علیه اشغال سرزمین های فلسطینی و دیگری علیه مردسالاری نهادینه شده در اجتماع: "گرچه زنان 49% کل جمعیت را نمایندگی می کنند، نقش سیاسی آنها در نمایندگی سیاسی و جایگاه در هرم تصمیم گیری ها ناچیز و قابل اغماض است.

اعتراضات پرستاران نسبت بە شرایط دشوار کاری، دستمزدهای اندک و پرداخت نشدن کارانە و کاهش کارانە ها کە از چند هفتە پیش در مشهد، اصفهان، تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شدە بود در روز پرستار بە اوج رسید و در مشهد پرستاران در اعتراض بە تعویق ١٤ ماهە در پرداخت کارانە هایشان و کاهش آنها دست بە تجمع زدند. این اعتراضات بە دلیل عدم رسیدگی بە مطالبات پرستاران همچنان بە اشکال مختلف ادامە دارند.

 

در این شماره می خوانید:

-افزایش بودجە سپاە قدس، بە حساب بودجە دستمزدها!

-مصاحبه با گودرز همکار نشریه جُنگ کارگری

-نان و آزادی!

-مروری بر فعالیتهای جنبش کارگری جهانی در سال ۲۰۱۹

نگاهی به وضعیت بیکاری، در میانه صداهای ساز و برگ جنگی

-دستفروشی، تلاش برای بقا و زیست-

-دستمزد و تحریم انتخابات، دو بیرق مبارزه کارگری ایران

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش سوم