سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

خامنەای خود نیز از فجایع همە جانبەای کە حکومت تحت رهبری وی بر جامعە تحمیل نمودە بهتر از هر کس دیگری مطلع است. بهمین جهت او آشکارا بە مردم دروغ می گوید و چون در آیندە نزدیک نمی تواند بهبودی در وضعیت کنونی ایجاد کند، وعدە بهبود در ٤٠ سال آیندە را می دهد! این وعدە تمسخر آمیز در شرایطی بە مردم دادە می شود کە فریاد بە تنگ آمدگان از فقر و سرکوب و فساد و ناکارآمدی رژیم سراسر کشور را در خود گرفتە و هر روز کە می گذرد دامنە آن گستردەتر می شود.

مفهوم استراتژی غالباً سرسری استفاده می شود. از زاویۀ ریشه شناسی، استراتژی یک استعارۀ (متافور) نظامی است که از کلمۀ یونانی برای "تام" مشتق شده است. استراتژی بر نقشه ای برای یک کارزار کامل یا یک جنگ کامل دلالت دارد. در این معنا استراتژی در برابر تاکتیک قرار می گیرد، که بر نقشه ای برای یک نبرد دلالت دارد. پس استراتژی مشخصاً نیازمند چشم اندازی برای بلندمدت است،

بحران اقتصادی همزاد جمهوری اسلامی است. از همان سال‌های ابتدایی تشکیل جمهوری اسلامی، کشور همواره درگیر انواع بحران‌های اقتصادی بوده است. اما این بحران در سال‌های اخیر به طرز لجام گسیخته‌ای تشدید شده است. ارقام تورم نجومی و کاهش بی‌وقفه‌ی ارزش پول ملی ایران را می‌توان به عنوان نشانه‌های این بحران اقتصادی دید. اما مهمتر از این، تشدید فشارهای معیشتی بر طبقه‌ی کارگر و همچنین رشد آمار بیکاری، زندگی ملیون‌های ایرانی را با بحران روبرو ساخته است.

امروز دیگر هر فرد که دستگیر می شود در ذهن مردم یک ناجی، یاور و قهرمان است و در مقابل هر چقدر رژیم بیشتر سرکوب می کند، به همان اندازه در نزد اکثریت مردم مطرود و منفور است

در ژوئیه بدنبال جلسه شورای ملی مدیران NEC در بندر هارکورت، لیستی از خواسته های کنگره را که باید ژنرال بابانگیدا بپذیرد، به او اعلام کردند با این تهدید که اگر این خواست ها پذیرفته نشوند یک اعتصاب سراسری اعلام خواهند نمود. کنگره تأکید کرده بود که کشور توان پرداخت هزینه گزاف برای برگزاری انتخابات دیگری را که ارتش مایل به انجام آن بود، ندارد و باید بلافاصله کل نتایج انتخابات قبلی اعلام و تأیید گردد.

قضیە شکایت از حبیبی مربوط بە رای دیوان عدالت اداری است کە در پی یک اختلاف کارگری – کارفرمایی در مورد قراردادهای موقت کار بسود کارفرما رای داد و بە قضیە جنبە حقوقی داد. حبیبی مخالف این رای بود و با این حال او تنها کسی از میان رهبران شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر بود کە جرات انتقاد از رای دیوان عدالت اداری را بخود داد و علیە آن موضعگیری علنی کرد. ظاهرا اما شکایت دیوان از وی بجای ترساندن موجب جسورتر شدن او شدە است و حالا درخواستهایی را مطرح می کند کە در گذشتە نکردە بود.

در این شماره می خوانید:

-چرا فقط هنگام" انتخابات" به یاد کارگران می افتند؟

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش چهارم

-سازمان تامین اجتماعی، از پول کارگران بذل و بخشش می‌کند!

-حکایت غم انگیز انسان های فاقد برگە هویت در ایران!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – آخرین بخش

کارگران یادشان نرفتە کە نمایندگان همین مجلس بعد از شکایت اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان از زندانبانان بخاطر شکنجە چگونە اعضا همین کمیسیون اجتماعی مجلس کە علی رضا محجوب هم در آن عضویت دارد و همچنین علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس بە جای رسیدگی بە شکایت آنها با دستگاە سرکوب علیە بخشی و قلیان هم صدا شدند و شکنجە آنها را انکار کردند.

اتحادیه های کارگری در بریتانیا، که منطق وجودی شان مقدمتاً بر کنترل بازار کار از طریق چانه زنی با کارفرمایان بر سر دستمزدها استوار است، نسبت به فرسایش قدرت چانه زنی اقتصادی اتحادیه ها حساسیت بیشتری نشان می دهند تا اتحادیه هائی، مثل اتحادیه ها در فرانسه، که سمتگیری شان عمدتاً متوجه بسیج کارگران است، اعم از آن که عضو اتحادیه باشند یا نه، تا به این وسیله برای افزایش حداقل دستمزد و مزایای اجتماعی به دولت فشار آورند.

بخش عمده‌ی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبق آماری که مصطفی سالاری مطرح کرده است، سازمان ماهانه 9500 میلیارد تومان هزینه دارد که 8500 میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می‌شود. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که نمایندگان مستقل کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان شرکت و دخالت داشته باشند.