يكشنبه ۲۹ دی‌ ۱۳۹۸ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

صلح پایدار و باثبات در جهان تنها وقتی حاصل خواهد شد که بر عدالت اجتماعی استوار باشد." برای زنان طبقه کار، عدالت اجتماعی همانا حق زندگی و کار آزاد از خشونت، دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، دیدن ستایش، پرداخت دستمزد معوقه در ایام بیماری و حمایت خانواده، می باشد. در زمانی که صلح و مردمسالاری در جهان تهدید می شود، در آن سوی جهان زنان و به ویژه زنان در اتحادیه های صنفی نقش حساسی در تضمین تداوم و پیشبرد حقوق طبقه کار دارند.

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، فقر فلاکت، اعتراض، اعتراض، این همە بی عدالتی هرگز ندیدە ملتی، کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی، دانشجوی زندانی، سیاسی زندانی آزاد باید گردند، مهمترین شعارهای تجمع بازنشستگان بودند.

 

در این شماره می خوانید:

-ردپای مافیای پتروشیمی در کشتار مردم ماهشهر

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم - بخش اول

-درباره‌ی هیاتی برای مقابله با قانون؛ هیات مقررات‌زدایی!

-پیوند خیابان با اعتصاب سراسری و جنبش های اجتماعی و مدنی قدرت سرکوب را خنثی می کند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش پانزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

سرمایە دار زمانی کە پای حفظ منافع در میان باشد بخصوص اگر سرمایە دار و صاحب مقام دولتی و سردمدار نظامی هم باشد، دیگر همشهری و غیر همشهری نمی شناسد. این منافع هرچە زیادتر و نامشروعتر باشد سرکوب کسانی کە حفظ آنرا بە مخاطر بیندازد خشونت بارتر است. این دلیل آن کشتار وحشتناک و انتقامجویانە ای است کە در ماهشهر انجام شدە است

"جنگ کارگری"، واقف است که یک پاسخ مثبت ساده به سؤال فوق، به دلیل التقاط حاکم بر سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی، ناممکن یا دست کم ناقص است. اما بر این باور است که با نفی جریان نئولیبرالیستی در اقتصاد امروز ایران نیز، نمی توان این اقتصاد را به درستی توضیح داد. امید است مقالۀ حاضر، که در چند شمارۀ آیندۀ "جنگ کارگری" تکمیل خواهد شد، نیل به درکی روشنتر از نئولیبرالیسم را تسهیل کند. امتیاز این مقاله استخراج مشخصۀ بنیادین نئولیبرالیسم، مبتنی بر سیر تاریخی واقعی آن است.

هیات مقررات زدایی مصداق بارز یک نهاد فراقانونی و غیر شفاف است که آسیب‌های جدی در وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر ایجاد کرده است. شناخت و افشای نهادهای اینچنینی، اعضای آن و عملکردهای آنها، یک زمینه‌ی فعالیت روشنگرانه برای فعالیت‌های کارگری خواهد بود.

روشن است که در هر شرایطی مناسب است همبستگی و اتحاد در میان معترضین را تقویت کرد. هر چه بیشتر طیف های مختلفی از مردم وارد اعتراضات و اعتصابات شوند نیروهای سرکوب رژیم برای کنترل خیابان ها دچار مشکل می شوند. افزون بر آن سرکوب شدید موجب اعتراض افکار عمومی جهان می شود. خیزش اعتراضی آبانماه 98 در خیابان ها از نظر وسعت و ابعاد در تاریخ سی سال اخیر ایران علیه بی عدالتی و دیکتاتوری بی سابقه بوده است.

مانع نهایی که بر سر راه زنان در رهبری وجود دارد ناشی از نگرش و باورهای خود زنان است. مارتینز از اتحادیه کارگریCUT در برزیل می گوید: "بعضی وقتها فکر می کنم دلیل این که زنان به سکوهای قدرت نمی رسند آن است که زنانی هستند که از همنوعان خود برای رسیدن به این جایگاه حمایت کافی نمی کنند. در سطوح ملی آنچه زنان ندارند یک بدنه است. منظورم این است که ما زنان باید در کنش روزانه احساس وحدت عملی داشته باشیم.

٩ تشکل مختلف کارگری با انتشار بیانیە مشترکی نسبت بە میزان ناچیز افزایش دستمزد و عدم اختصاص بودجە کافی برای اجرای همسان سازی حقوق ها، کارمندان، کارگران، فرهنگیان را بە برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس فراخواندەاند. ما بە سهم خود از حرکت ارزشمند و هوشیارانە تشکلهای سازماندە اعتراضات ٢ دی ماە حمایت و عموم زحمتکشان را بە حمایت و پیوستن بە آن دعوت می کنیم و برای سازمان دهندگان آن آرزوی موفقیت می کنیم.

 

در این شماره می خوانید:

-با تحریم گستردە انتخابات رژیم سرکوبگر را منزوی کنیم!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پایانی

-نگاهی کوتاه به نیروهای شرکت کننده در اعتراضات آبانماه ۹۸

-آیا اعتراض مسالمت آمیز آزاد است؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش چهاردهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە