يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* تظاهرات ٢٦ تیر نوید یک خیزش تازە است! – یادداشت - صادق کار

*
خلف وعده‌ی دولت در وام کرونایی - مراد رضایی

*
 مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش یک - فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان(1): انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019  - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش سوم - مارک آنر

*
"
فتح الفتوح" نکردە، تشکر تان ازمقامات برای چیست؟ - صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

سرداران و پاسداران استبداد و بی عدالتی بدانند، گذشت آن زمان کە می توانستند با سرکوب و تهدید و اعدام و ترور عدالت خواهان خفقان جهنمی شان را حفظ کنند. سرکوب دیگر جواب نمی دهد. اکنون شما با یک ملت ناراضی و بە تنگ آمدە طرف هستید، ملتی کە دیگر تحمل برتافتن حکومت ظالم شما را ندارد. نمی توانید مملکت را ادارە کنید آن را بە دست خود مردم بسپارید، با ادامە اعمال جنایتکارانە تان جرم تان را سنگین تر نکنید!

هر دو شرط ستاد اقتصادی دولت برای وام‌های کرونایی نقض شده است؛ نه شرط حفظ اشتغال و نه شرط مقابله با رانت در تقسیم این پول‌ها رعایت نشد. کرونا تنها به دولت کمک کرد تا از صندوق توسعه‌ی ارزی، پولی برای بخش خصوصی رانت‌خوار تامین کند. در حالی که عموم مردم با وام‌های یک ملیون تومانی به قیمت حذف دو سال از یارانه دست به سر شدند، همگنان خصوصی دولت از سفره‌ی گشاده‌ی کرونا، به غایت تنعم کردند. مطالبه‌ی شفافیت دخل و خرج این 75 هزار میلیارد تومان، که از جیب مردم زده شده است، می‌تواند در سطح جنبش کارگری مطرح و دنبال شود.

به این سؤالات با بررسی نمونه های میدانی از مناطق مرزی آزاد صنعتی در کامبوج و تایلند پاسخ خواهیم داد. ابتدا باید توجه داشت که این دو بازار آزاد اقتصادی کاملا متفاوت هستند چرا که تایلند دارای 407 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی است و کامبوج تنها 20 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی دارد. اقتصاد تایلند به مراتب تنوع محصولی بیشتری دارد که شامل صادرات بالای تولیدات الکترونیکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی و حتی اتومبیل و قطعات صنعتی می گردد. برعکس اما اقتصاد کامبوج محدود تر و بر پایه پارچه بافی و دوخت و دوز البسه، ساختمان سازی و کشاورزی صنعتی استوار است.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز قدرت و نفوذ شان را برای مقررات زدائی از بازار کار و تضعیف حق سازمانیابی به خدمت گرفتند. این نیز به گسترش بیشتر زنجیره های تأمین از طریق افزایش فشار بر مزد و حقوق کارگران انجامید. بنابراین رسیدگی به مسئلۀ حقوق کارگران در زنجیره های تأمین جهانی، مستلزم اعمال فشار بر دولتها و آکتورهای بین دولتی به منظور تغییر قواعد بازی نیز هست.

در مورد همسان سازی و بە اصطلاح افزایش حقوق های بازنشستگی کە هنوز کم و کیف آن نامعلوم است و تازە اگر قطعی شود از مرداد گفتەاند پرداخت آن را شروع می کنند. همان رویەای را کە راجع بە افزایش حق مسکن در پیش گرفتند و هنوز آنرا نە در هیات وزیران تصویب کردەاند و نە بە هیچ کارگری پرداخت کردەاند دنبال می کنند. مجموعا ٧٢٠٠٠ تومان ظاهرا قرار است بە حقوق بازنشستگان اضافە کنند کە هنوز بقول خودشان تکلیف حق خواروبار و حق مسکن کە بخشی از این افزایش قرار شدە باشد نا مشخص است!

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانە پرستار ایران گفتە است تعداد پرستاران مبتلا شدە بە کرونا بیشتر از ٩ هزار نفر است. او اضافە کاری و خستگی در اثر کار، کمبود وسایل حفاظتی و کمبود کادر پرستاری را از علل بیمار شدن پرستاران می داند. بە گفتە یکی از مسئولین دولتی تعداد پرستاران مبتلا بە کرونا ١٠ هزار نفر شدە است و ١٤٠ پزشک نیز تا کنون جان باختەاند. اما آماری از پرستارانی کە در اثر کرونا جان باختەاند ارائە ندادە است. با این همە متاسفانە هنوز اثری از اینکە دولتمردان برای متوقف کردن این روند اقداماتی را اندیشیدە باشند دیدە نمی شود.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

دستمزد کارگران در چهار ماه نصف شد – یادداشت - مراد رضایی

همسان سازی هم بازنشستگان را از زیر خط بقا رها نمی کند! - صادق کار

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش یازدهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

*  سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دوم - رونالدو مونک

*  بجای تعریف و تمجید بی هزینە از پرستاران حقوق شان را بدهید! – صادق

*  
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

این همان نقطه‌ی حداقلی است که کارگران ایران باید بر آن پافشاری کنند. چانه‌زنی بر سر حداقل حقوق در انتهای سال 98 با جرزنی طرف کارفرما مواجه شد و البته نمایندگانِ مثلا کارگری هم اول گفتند صورتجلسه را امضا را نمی‌کنند و مدتی بعد صورت‌جلسه‌ای به مراتب بدتر را امضا کردند. حال در میانه‌ی سال 99، همان حداقل حقوق مصوب، به طرز شدیدی ارزش خود را از دست داده و بر وضعیت بحرانی کارگران افزوده است. ترمیم دستمزد باید به شعار جنبش کارگری بدل شود. و نه تنها ترمیم، که بازسازی حداقل دستمزد باید در دستور کار قرار گیرد. 

بخشی از مسئولیت مشکلات و سواستفادەهایی کە تا کنون از اموال تامین اجتماعی بە عمل آمدە و پیامدهای آن بە عهدە نمایندگان تشکل های حکومتی در هئیت امنای تامین اجتماعی است. این افراد بخاطر عمل نکردن بە وظایف شان و همدستی با مدیریت دولتی باید از مسئولیت های شان برکنار شوند و جای آنها را نمایندگان منتخب کارگران و بازنشستگان بگیرند. بدون انجام این تغییرات حداقلی و مقدماتی تامین اجتماعی بطور واقعی قادر بە انجام وظایف اش نیست.