يكشنبه ۲۹ دی‌ ۱۳۹۸ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

سرکوب جنبش ٨٨ توهم تغییر و اصلاح رژیم جمهوری اسلامی را از اذهان اکثر مردم پاک کرد و خیانت دارودستە روحانی در انتخابات گذشتە بە مردم، گذار از نظام فقاهتی را در دستور کار جامعە قرار داد. سرکوب خونین خیزش سراسری آبانماه عزم مردم برای تحریم انتخابات و گذر از این رژیم دیکتاتوری و عدالت ستیز استوارتر کرد. کاندیدا شدن در انتخابات فرمایشی توهین بە مردمی است کە عزادار جوانان جان باختە شان و نگران هزاران عزیز زندانی شان هستند و مشروعیت دادن بە رژیمی ست کە اکثر مردم برای گذر از آن مبارزە می کنند. تحریم انتخابات و فعالیت برای پیوستن هرچە بیشتر مردم بە تحریم مهمترین و موثرترین پاسخی است کە بایستی همراە با گسترش و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای آزادی زندانیان از شکنجە گاە های جنایتکاران حاکم بە آن دادە شود.  

آیا اتحادیه ها از انگیزه های لازم برای نمایندگی کارگران موقت برخوردارند؟ این سؤال اولی است که باید به آن پاسخ گفت. به زعم نگارنده اتحادیه های کارگری اسپانیا از هر دو انگیزۀ ایدئولوژیک و سازمانی برای ایفای این نقش برخوردارند. هر دو اتحادیۀ سراسری اسپانیا (CCOO و UGT) همیشه خود را به عنوان سازمانی مدافع کل طبقۀ کارگر معرفی کرده اند. بنابراین این اتحادیه ها در وجه ایدئولوژیک دارای انگیزه برای نمایندگی کارگران موقت هستند.

وضعیت اعتراضات آبانماه نشان می دهد که جامعه در سمت رادیکالیزه شدن سمتگیری کرده است. رادیکالیزم نهفتە در میان دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها ریشە در فقر خانوادەهای آنها و تبعیض و بیکاری و احساس ناامیدی از آیندە دارد. مطالبات در لایه‌های مختلف جامعه آنقدر انباشته و بدون پاسخ مانده است که دیگر به حالت بحرانی و انفجاری کشیده شده است.

عدەای از مقامات ارشد دولتی و حکومتی مرتب دم از حق اعتراض مردم سخن می گویند، عدە دیگری مردم را بە بستن دهان شان تهدید می کنند و از ماموران امنیتی می خواهند کە از دستگیر شدگان اعتراف بگیرند و از تلویزیون پخش کنند تا بلکە اتهامات ناروایی را کە آنها بە تظاهر کنندگان می بندند، از زبان شکنجە شدگان تائید کنند! فرماندە سپاە پاسداران معترضین را بە" پلمپ کردن دهان" هایشان تهدید می کند.

تاثیر مشاهده زنان در مقام رهبری در تمام سطوح و تمام زمینه ها یک ضرورت مثبت است. حتی در کشوری مانند ایسلند که در آن برابری جنسیتی از بسیاری کشورهای دیگر جهان پیشرفته تر است، نیاز به الگوهای توانمند در رهبری زنان در جنبش اتحادیه های صنفی باز هم احساس می شود.

دانشجویان با شرکت در اجتماعات ١٦ آذر امسال نشان دادند کە مرعوب جو نظامی حاکم بر جامعە نشدە و نمی شوند. در تمام اجتماعات ویژە ١٦ آذر دانشجویان چپ و آزادیخواە علاوە بر محکومیت کشتار زحمتکشان و اعلام مجدد همبستگی و همدردی با خانوادە جانباختگان و زندانیان خیزش آبان بطور وسیع از مبارزات و مطالبات جنبش کارگری حمایت و با آن اعلام همبستگی کردند.

در این شماره می خوانید:

-مردم جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش نهم

-بدون حتی یک قدم عقب‌نشینی؛ هفت‌تپه پیروز شد!

-مردم برای "دین قیام"کردند، یا نان؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

ماندن در جمهوری اسلامی و بازگشت بە نظام سلطنتی هر دو جا ماندن از تاریخ و زمانە است. آیندە را ببینیم و مبارزات مردم را سعی کنیم در جهت ایجاد سیستمی سوق دهیم کە با روح و نیاز زمانە و مردم سازگار باشد و بتواند نیازهای انسان امروزی را تا حد ممکن بر آوردە سازد و از زمانە جا نماند. کشور ما همە ظرفیت های لازم برای ایجاد و ساختن چنین نظام و آیندەای را دارد.

مشخصه اصلی اعضای اتحادیه ها و رأی دهندگان به آنها این است که هر دو گروه از کارگران دارای قراردادهای دائمی تشکیل می شوند. طبق تحقیقی که سالها پیش زیر نام "ساختار، زندگینامه و آگاهی طبقه کارگر" انجام شده است، ۸۸ درصد اعضای اتحادیه ها یا کارمند دولت (۲/۵۲ درصد) یا از زمره مزدبگیران دارای قرارداد دائمی (۶/۳۵ درصد) بوده اند. از سوی دیگر بیش از ۸۵ درصد رأی دهندگان به اتحادیه ها کارگرانی بوده اند که دارای قرارداد کار دائمی اند.

رادیکالیزه شدن اعتصابات کارگری، امری است که باید پس از خیزش با شکوه آبان ماه، منتظر آن بود. کارگران دیگر نه با زبان مسامحه و مطالبه، که با زبان تهدید و معارضه با حاکمیت سخن می‌گویند. به ویژه که حاکمیت بیم این را دارد که اعتراضات آبان ماه از سر گرفته شوند. نزدیک بودن انتخابات مجلس، که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد این بیم را در مسئولین حکومت تشدید می‌کند. بنابراین این بهترین فرصت برای پیش روی اعتراضات کارگری است.