يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

در این هفتە علاوە بر پرستاران گیلانی کە نسبت بە قراردادهای ٨٩ روزە بار دیگر تجمع و اعتراض نمودند و خواهان استخدام خود توسط دانشگاە علوم پزشکی شدند، تجمع دیگری نیز توسط پرستاران مشهدی انجام گرفت کە مورد یورش وحشیانە نیروهای امنیتی و لباس شخصی های مزدور و دستجات اوباش حقوق بگیر مواجە شد. در جریان این یورش شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و مجروح و حداقل ١٠ تن از آنها توسط عوامل همان دستگاهی کە جهت دادخواهی بە آن پناە بردە بودند دستگیر شدند!

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* با اتحاد و مبارزە مشترک پروژە سرکوب رژیم را ناکام بگذاریم! - یادداشت -صادق کار

* از پشت بام خوابی تا هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد - مراد رضایی

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش نهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* طرح کلی تاریخ کار - بخش پایانی- یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* چرا جنبش کارگری باید حداکثر خواە شود؟ - صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

اتحاد نیروهای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی برای پایان دادن بە سرکوب و بی عدالتی عاجل ترین و مردمی ترین وظیفەای است کە مقابل این نیروها قرار دارد. زمینە های همکاری و اتحادهای موردی نیروهای دمکراتیک بسیارند و چنین اتحاد های در واقع پیش زمینەهای آن اتحاد بزرگی می توانند باشند کە مبارزە موثر و ثمربخش برای بر کناری رژیم و استقرار جمهوری سکولار و فدرال دمکراتیک بجای جمهوری اسلامی بدون آن ممکن نیست. با اتحاد و مبارزە مشترک پروژە تشدید سرکوب حکومت را ناکام بگذاریم!

در شرایط موصوف طبیعی است که طبقات متوسط و فرودست کم کم به پشت بام‌ها و خانه‌های مشترک رو بیاورند. مسکن مانند بنزین و گوجه‌فرنگی و مرغ و خودرو نیست که افرادی از برج عاج مردم را به نخریدن توصیه کنند. دخالت‌گری عمومی در مساله‌ی مسکن، تنها از طریق اعتراضات گسترده به افزایش قیمت امکان‌پذیر است. جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های کارگری می‌توانند با سر دست گرفتن شعار «حق سرپناه»، حق بهره‌مندی از مسکن با کیفیت را به مردم یادآوری کنند و حول مطالبه‌ی آن دست به سازماندهی بزنند.

ساکنان ساموای آمریکا درباره حداقل دستمزد ها به طور وضوح نظرات چندگونه دارند. علیرغم این موضعگیری آنها بیش از هرچیز از مداخله دولت و مسئولین دولت فدرال در سرنوشت خود معترض اند و از این که نظرات و مسائل محلی در تصمیم گیری های فدرال نقشی ندارد، شاکی بودند.

باور نئولیبرالی بسیاری از آکادمیسینها و سیاستمداران به برتری یک نهاد مجرد، یعنی "بازار"، به هزینۀ دیگر نهادها همچون اتحادیه های کارگری، سازمانهای کارفرمائی سیاستهای اجتماعی – اقتصادی دولتهای ملی، تقویت شده است. و البته بحرانهای پی در پی اقتصادی از سال 1973 به این سو، شتاب گرفتن جهانی از همان زمان، شکل گیری اتحادیۀ اروپا، انتقال قدرت از جهان آتلانتیک به آسیا و به دیگر نقاط جهان نیز در این روندها دخیل بوده اند. اما هنوز نمی توان گفت – حال که به نظر می رسد قرارداد اجتماعی پیشین دیگر پاسخگوی انتظارات نیست – عوامل لازم برای تحول بعدی مناسبات کار فراهم آمده اند.

جنبش کارگری اگر بخواهد خودش را از قید فرهنگ اسارتبار حداقل خواهی کە توسط سرمایەداران و عوامل آنها در تشکلهای حکومتی بە آنها تحمیل شدە خلاص کند، بایستی حداکثر خواە بشود و اسباب آنرا کە مبارزە متشکل اتحادیەای و حزبی است خود بوجود آورد. وقتی کارگر بە حداقل ها تن می دهد کارفرما مرتب بە او کمتر می دهد، اما وقتی حداکثر خواهی می کند اگر تشکل داشتە باشد می تواند با چانە زنی مقداری بیشتر از آنچە کارفرما و دولت در نظر دارند بە دست بیاورد. همین فرهنگ حداقل خواهی در از بین بردن مواد حمایتی محدودی کە در قانون کار وجود داشت نقش مخربی داشت.

خبر صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای ٤٢ کارگر حق طلب کارخانە آذرآب بە جرم شرکت در یک اعتراض صنفی و افشای فساد هایی کە در جریان واگذاری کارخانە آذرآب صورت گرفتە منتشر شد. آنچە در این احکام تازگی داشت و نشان از سرشت قرون وسطایی این احکام و بازی های فریبکارانە رئیسی دارد، صدور حکم بیگاری است کە برای کارگران در نظر گرفتە شدە است. شلاق نیز البتە جزء مجازات های قرون وسطایی است کە پیش از این نیز رایج و در مورد کارگران معدن طلای "آق درە" نیز اعمال ی شد.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- مدیریت هفت تپە را بە کارگران آن بسپارید! یادداشت - صادق کار

- زن‌کُشی و اشتغال زنان - مراد رضایی

- حداقل بازده دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش هشتم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020

- طرح کلی تاریخ کار - بخش هفدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- تامین اجتماعی از پرداخت حقوق بیکاری طفرە می رود! - صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

حال کە طرح های پیشین همە شکست خوردەاند، مقامات دولتی اگر راست می گویند کە کارخانە های واگذار شدە سود ده نیستند ادارە هفت تپە و واحدهای مشابە آن را کە بحرانی هستند بە خود کارگران واگذار کنید و همان امکاناتی را کە در اختیار سهامداران اختلاسگر هفت تپە قرار دادید تا بالا بکشند در اختیار کارگران قرار دهید تا معلوم شود کە کدام راە کار نتیجە بهتری برای جامعە دارد!