يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

در چند روز گذشتە در میان انبوهی از خبرهای تاسف آور مختلف کە منتشر شد، خبر خودکشی کارگر نفت هویزە از همە دردناکتر بود. خبری آن چنان دردناک و تکان دهندە کە خواندن اش وجدان هر انسان با وجدانی را بایستی بە درد آوردە و بە فکر انداختە باشد. انتشار فیلم و خبر خودکشی تراژیک "عمران" کارگر میدان نفتی هویزە کە برای یک شرکت پیمانکار کار می کرد و بواسطە استیصال معیشتی و امتناع کارفرما از پرداخت دستمزد و مساعدە بە وی خودش را در محل کارش حلق آویز نمود یکی از شوم ترین خبرهای هفتە بود.

در ادامە سیاست سرکوب فعالین و رهبران تشکل های مستقل کارگری، در این هفتە جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیە آزاد کارگران در یک بیدادگاە ولایی بە ١٣ ماە زندان دیگر محکوم شد. ظاهرا اتهام آقای عظیم زادە ادامە فعالیتهای وی در زندان از آن جملە شرکت در جمع آوری یک طومار اعتراضی بودە است! اما دلیل واقعی تشدید محکومیت ایشان پایبند ماندن بە حقوق خود و کارگران و دفاع از این حقوق بودە است.ما صدور حکم جدید زندان برای آقای عظیم زادە را محکوم می کنیم، خواهان آزادی و لغو احکام ظالمانە علیە ایشان هستیم.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* دغدغە قالیباف معیشت بد مردم است، یا قدرت؟- یادداشت - صادق کار

* آتش‌سوزی در جنگل‌های خائیز؛ مشت نمونه‌ی خروار - مراد رضایی

* حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش ششم- بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا
"- جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* طرح کلی تاریخ کار - بخش پانزدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* لپ کلام در مورد کشاکش بر سر افزایش دستمزد! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مردم باور نخواهند کرد کسی کە در مقام شهردار تهران آن همە فساد و اختلاس و دزدی نمودە و در سرکوب دانشجویان آن همە خشونت و دئانت از خود نشان دادە است، بە یک بارە با بیشترین رای نمایندگان مجلس فرمایشی کە سرداران سپاە در آن اکثریت صندلی ها را از آن خود کردەاند، بر صندلی ریاست مجلس نشاندە شود و در همان حال از مخالفت با فساد و بی عدالتی هایی ناشی از آن داد سخن در دهد. او را کە خود از متهمان بزرگ بە فساد است در مسند ریاست مجلس نشاندەاند تا در پیشبرد منویات و نقشە راە رهبرکمک اش کند.

مقاومت در مقابل سیاست‌های ضد محیط زیستی جمهوری اسلامی، نیازمند احساس مسئولیت و اتحاد عمومی است. اما شوربختانه وضعیت اقتصادی موجود، چنان سهمگین و بحرانی است، که عموم مردم و به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست را درگیر لقمه‌ای نان کرده است و امکان اعتراض گسترده به وضعیت محیط زیست را از مردم گرفته است. باید اذعان کرد که محیط زیست، نه تنها مساله‌ی شماره‌ی یک مردم نیست، که حتی در اولویت‌های مطالباتی مردم نیز جایی ندارد.

در یک کمیته سنا برای بررسی حق کار و تأمین اجتماعی در همان سال ویلیام مور مدیر اجرائی کمپانی تولیدات غذای دریایی فن کمپ شهادت داد که دستمزد یک دلار در ساعت برای کارگران این شرکت در ساموا که در صورت تصویب قانون الزامی خواهد شد، غیرمنطقی و غیرضرور است و بی شک تاثیر خانمان برانداز بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جزایر ساموا خواهد داشت. فن کمپ بر این باور نیست که ساکنین ساموای آمریکا باید به اندازه شهروندان آمریکایی مستقر در ایالات پنجاه گانه دستمزد دریافت کنند.

سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 19 آغاز شد، ابتدا در امریکا و حدود نیم قرن بعد در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقلاب فرانسه مروج آنها بود، به بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون معاصر تفصیلی کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.

شوراهای اسلامی کار تشکلهای ارتجاعی و در خدمت حکومت و سرمایە داران هستند. آنها را نە می شود با یکی دو تغییر کوچک در مقررات شان دمکراتیزە کرد و نە بایست وقت صرف اصلاح آنها کرد. این است جواب ما بە آنهایی کە گمان می کنند شوراهای اسلامی را می شود دمکراتیزە کردە و آنها را بە تشکل مستقل تبدیل کرد. آنهایی هم کە پشت تشکیل این شوراها بودەاند چنین اجازەای بە کسی کە بخواهد ماهیت و کارکرد شوراها اسلامی حکومتی را دگرگون کند را نخواهند داد.

در این هفتە شماری از کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای ٩٥ و ٩٦ عیدی سال ٩٨ کارگران کارخانە بە آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد های شان همچنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سالها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە است...

 مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری: 

- آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز مهیب فلاکت - یادداشت - مراد رضایی

- بحران معیشت بە مرز انفجار رسیدە است! - صادق کار

- اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش سوم -علی صمد

- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش پنجم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت -دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهاردهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری