دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

واکنش حکومت به این اعتراضات نیز از جنس ترس از گسترده شدن مجدد اعتراضات کارگری هفت تپه، در شمایل سرکوب تمام عیار بود. طبق اطلاع کانال سندیکای هفت تپه، در چند روز گذشته دست‌کم شش کارگر معتراض بازداشت شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از کارگران، به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند. 

تاریخ سرمایه داری نشان می دهد که چگونه تعداد ساعات کار روزانه ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. تعداد ساعات کار در نظام سرمایه داری در سالهای نخستین قرن نوزدهم به اوج رسید. در آن روزگار 70 ساعت و بیشتر کار در هفته ابداً نامرسوم نبود. کاهش تعداد ساعات کار که از اواخر قرن نوزده بروز یافت و تا اوائل قرن بیست طول کشید، تا حدودی ناشی از تغییر در سیاستهای دولتی بود، که در اثر مبارزات موفق کارگری سرعت گرفته بود.

معلمان زن افزون بر مشکلاتی کە همە معلمان اعم از زن و مرد دارند در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادتری هستند که صرفا به جهت زن بودنشان بر آنان اعمال می‌شود. زنان معلم با تبعیضات اجتماعی و قانونی بیشماری در محیط کار مواجه هستند و علیرغم فشار کاری زیاد و ارزشی کە کارشان دارد، دستمزد عادلانه ای دریافت نمی کنند.انجام کارهای خانە و نگهداری و مراقبت از فرزندان شان را نیز بە عهدە دارند بعبارتی دو شغلە هستند

در مورد تکل نیز تا سی روز اول اعتصاب رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی توجه چندانی به آن نداشتند. تنها بعد از آن که هفتاد هزار کارگر از صنایع مختلف در آنکارا برای 24  ژانویه اعلام اعتصاب عمومی نمودند، بود که توجه رسانه های تجاری به مبارزه کارگران تکل جلب شد.

این تجربە بە کارگران آموخت کە نە شاە و نە هیچ دولت و دولتمردی نمی تواند جای اتحادیە واقعی و نیرومند غیر دولتی را برایشان بگیرد و توهماتی کە در اثر فرمانهای شاە برای عدەای از آنها پیش آمدە بود در جریان عمل فرو ریخت و تلاشها برای تشکیل اتحادیە های کارگری واقعی تشدید شد.

در این شماره می خوانید:

 

 

 

 

 

- یادداشت بردگی در مناطق اقتصادی "آزاد"

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار - بخش سوم

- تخریبات اقتصادی خروج از برجام

- وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است!

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش چهارم

-برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٣

 

 امروزە کارگران ایران یکی از بی حقوق ترین کارگران کشورهای منطقە هستند. اما واقعیت این است کە خانە کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی کە با عنوان "تشکلهای" رسمی از آنان نام می برند در کنار دو ضلع دیگر ماشین سرکوب، یعنی کارفرمایان و دولت ضلع سوم مثلث سرکوب بودەاند.

کینز در رسالۀ مشهورش به نام "امکانات اقتصادی برای نوه های ما"، که در سال 1930 نوشت، دیدگاه اساساً مثبتی را نسبت به آینده ترسیم کرد، که در آن انباشت مداوم سرمایه به جهانی با کار کمتر و اوقات فراغت بیشتر خواهد انجامید. کینز در صدد بود خوانندگانش را نسبت به فواید اساسی سرمایه داری متقاعد کند.

پس از انتشار تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجامی، و تعیین مهلت شصت روزه برای بازسازی توافقات برجام توسط اتحادیه‌ی اروپا، طرف اروپایی ضمن انتشار بیانیه‌ای هرگونه ضرب‌العجل توسط جمهوری اسلامی برای توافق هسته‌ای را رد کرد. در نتیجه تنها کورسوی امید جمهوری اسلامی برای احیای برجام نیز بدین طریق از بین رفت.

طبق آمار سازمان های بین المللی کار و یونیسف، روزانه میلیون ها کودک کار در سراسر جهان مورد بهره کشی قرار می گیرند و آنها را مجبور به انجام کارهای خطرناک و دشوار می کنند که به قیمت از دست رفتن سلامت، آموزش، رفاه و رشد آنها تمام می شود. بنا به آمارهای سازمان جهانی کار از هر شش کودک در جهان یک نفر کار می‌کند. طبق آمار های مختلف در حدود ۵۰۰ میلیون کودک در بازارهای کار جهانی مشغول به کار طاقت فرسا هستند.