سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

مهرداد درویش پور

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

موضوع سخنرانی:نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنران برنامه: مهرداد درویش پور 

زمان:سه شنبه 4 آگوست 2020 برابر با 14 مرداد 1399

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار میکند:

موضوع سخنرانی:نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنران برنامه: مهرداد درویش پور 

زمان:سه شنبه 4 آگوست 2020 برابر با 14 مرداد 1399

ساعت 21 شب بوفت ابران 18:30 بوقت اروپا و 12:30 بعدازظهر بوقت آمریکا و کانادا

 

 

این که روح اله زم در این نمایش تلویزیونی رفتار مقامات امنیتی و سپاه با خود را "ملایم" از آنچه می پنداشت می خواند، بر فرض صحت، نشانگر افزایش نقش شکنجه های نرم در واداشتن زندانی به "اظهار پشیمانی" است.

ارزیابی از اشکال گونانگون خشونت های ناموسی و نحوه مقابله با آن، چرایی شدت گرفتن خشونت ناموسی در ایران و کم توجهی محققان و افکار عمومی نسبت به آن، نقش قانون و ایدئولوژی زن ستیز جمهوری اسلامی در تشدید ستم و خشونت ناموسی، اهمیت فرهنگ سازی، تغییر قوانین و افزایش دیگر منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت های ناموسی و همچنان اهیمت تغییر الگوهای مردانگی و ضرورت گسترش کمپین هایی علیه خشونت ناموسی علیه زنان

او قربانی چهار ضلعی خشونت ورزی در ایران -پدر، "خواستگار"، پلیس و قاصی و آن دسته از افکار عمومی- شد که جملگی از حمایت پنهان و آشکار قانونی در توجیه رفتار خود برخورداربودند.

نباید اقتدار نظامی حکومت را چه در منطقه و چه در توانایی سرکوب داخلی دستکم گرفت‌. جمهوری اسلامی ایران حکومت شاه نیست که تحت فشار برآمد اجتماعی یا فشار بین المللی قدرت را به سادگی واگذار کند. این نظامی است که از دل انقلاب برآمده است و تکتیک‌های سرکوب جنبش‌های اجتماعی را به خوبی‌ بلد است و مهارتش هرچه بیشتر شده است.

مصاحبه کوروش پارسا از جمهوری ایرانی با دکتر مهرداد درویش‌پور - استاد دانشکاه و فعال جمهوری خواه

 

سخنرانی مهرداد درویش پور در وبینار ایران آکادمیا که با همکاری انجمن آزادی اندیشه در روز یکشنبه ٥ آپریل ۲۰۲۰ برگزار شد.

در جامعه ای که اعتماد متقابلی بین حکومت و مردم وجود ندارد، مدیریت بحران هایی از نوع اپیدمی کرونا بسیار شواری خواهد بود. این بی اعتمادی از جمله دلایل بی اعتنایی مردم حتی به رهنمودها و دستورات نظام برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا است.