يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۷ مارس ۲۰۲۱

مهرداد درویش پور

با شکست سیاست تهاجمی دستگاه ترامپ و سیاست های احتمالی معتدل تر از سوی آمریکا در دوران بایدن، گفتمان های متکی بر "رژیم چنج"، میلیتاریستی و خشونت بار که در چهار سال گذشته در ایران قوت گرفته بودند کمرنگ تر می شودند. امری که بخت استقبال از گفتمان تحول طلبی را دوباره افزایش میدهند.

 شکاف جامعه آمریکا و تداوم شکاف عصر جنگ های داخلی و نگاهی به سیستم انتخابات کهنه شده و غیر دمکراتیک الکترال هم همچون میراثی از دوران برده داری و سیطره سفید ها نشانگر کدامین بحران ها در دمکراسی آمریکا هستند که نیازمند راه حل های نوین هستند؟

در این گفتگو با نگاهی تئوریک در حوزه تغییر جهانی از سه نوع مشی مبارزاتی نظریه ساختارگرایی انقلاب قهری، نظریه میان کنشی رفرمیستی و نظریه پسا ساختارگاریی "انقلاب ملکولی" یا "انقلاب اصلاح گرایانه" سخن گفتم و مطلوبیت نوع سوم رابرای تحول در ایران توضیح داده ام.

لینک های مصاحبه ها و سخنرانی های مهرداد درویش پور در ارتباط خشونت جنسی.

خشونت "خانگی" علیه زنان و به ویژه خشونت و آزار جنسی تنها بزهکاری و جرمی در دنیا است که در آن به جای مرتکب شونده قبل از همه قربانی احساس گناه، شرم یا بی آبرویی کرده و در بسیاری از اوقات خود را مقصر می داند. امری که رغبت و جرأت آنان را در اعتراض به این خشونت ها کاهش داده و حتی ترس از مقصر شناخته شدن و نکوهش شدن توسط افکار عمومی باعث سکوت قربانیان می شود.

سخنران: مهرداد درویش پور استاد دانشگاه ملاردالن و پژوهشگر حوزه جنسیت، مردانگی و مهاجرت

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

موضوع سخنرانی:نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنران برنامه: مهرداد درویش پور 

زمان:سه شنبه 4 آگوست 2020 برابر با 14 مرداد 1399

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار میکند:

موضوع سخنرانی:نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنران برنامه: مهرداد درویش پور 

زمان:سه شنبه 4 آگوست 2020 برابر با 14 مرداد 1399

ساعت 21 شب بوفت ابران 18:30 بوقت اروپا و 12:30 بعدازظهر بوقت آمریکا و کانادا

 

 

این که روح اله زم در این نمایش تلویزیونی رفتار مقامات امنیتی و سپاه با خود را "ملایم" از آنچه می پنداشت می خواند، بر فرض صحت، نشانگر افزایش نقش شکنجه های نرم در واداشتن زندانی به "اظهار پشیمانی" است.