چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارشگر «به پیش» از بروکسل - بلژیک

گزارش از اعتصاب غذای ۴۷٥ نفر از پناهجویان در بلژیک برای کسب ابتدائی ترین حقوق انسانی!

در این تظاهرات صدها نفر از بلژیکی‌ها و خارجیان به همراه تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های متنوع حقوق بشری و افراد و کنشگران مستقل و مدنی شرکت داشتند. ایرانیان ساکن بروکسل نیز به اشکال گوناگون به‌صورت فردی و گروهی در این آکسیون شرکت کردند.

خوشبختانه بحث و گفتگوها پس از پایان مراسم ادامه یافت و در حدود ۲۵ نفر در سالن جلسه تا ساعت یازده شب باقی ماندند و هر یک نظرات خود را در مورد حزب چپ ایران، جریانات اپوزیسیون، انقلاب بهمن و ... برای حاضرین و مسئولین حزب چپ ایران مطرح کردند. جلسه بروکسل جلسه موفقی بود و بسیاری از شرکت‌کنندگان فضای جلسه را صمیمی و موضوعات بحث را آموزنده و مفید دانستند.