جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

میهمانان: آقایان همایون مهمنش, حجت نارنجی, هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, حسن زهتاب و هژیر عطاری

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, کوروش پارسا, حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز نویدی، مزدک لیماکشی

مجری برنامه: هژیر عطاری

میهمانان: همایون مهمنش, مهدی فتاپور, حسن زهتاب

گرداننده: هژیر عطاری

میهمانان: حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 میهمانان: آقایان حمید صدر، کوروش پارسا و حسن زهتاب

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیا

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: دکتر ریموند رخشانی - استاد دانشگاه و پژوهشگر امور جامعه مدنی

حجت نارنجی - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی - اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران