سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور؛

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران،

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیئت سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان:

- همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

- حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان: بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)،

مزدک لیماکشی از هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

میهمانان: - همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور؛

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران؛

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

میهمانان:

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران؛

- حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران؛

- حجت نارنجی از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میهمانان برنامه:

 همایون مهمنش - سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

 مهدی فتاپور - اتحاد جمهوری خواهان ایران؛

 حسن زهتاب - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

بهروز ستوده - همبستگی جمهوری خواهان ایران

مجری: هزير عطاری

 

میهمانان: توران همتی، کامبیز قائم‌مقام، رضا علوی و امیر ممبینی

رضا علوی، علی پورنقوی و مزدک لیماکشی در میزگرد تلویزیون رنگین کمان