دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

میهمانان: حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 میهمانان: آقایان حمید صدر، کوروش پارسا و حسن زهتاب

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیا

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: دکتر ریموند رخشانی - استاد دانشگاه و پژوهشگر امور جامعه مدنی

حجت نارنجی - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی - اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

میزگرد جمهوری خواهی:

میهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران،

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: آقایان همایون مهمنش؛ سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده، از همبستگی جمهوری خواهان ایران

- مزدک لیماکشی، اتحاد جمهوری خواهان ایران

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان:

- بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران؛

- حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 

 

 

 

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور؛

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران،

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیئت سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران