سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: اسفندیار خلف، کوروش پارسا، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

میزگرد جمهوری خواهی

سخنرانان: آقایان همایون مهمنش, کوروش پارسا, مزدک لیماکشی و حسن زهتاب

میزگرد جمهوری خواهی؛

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، بهمن مبشری، پرویز مختاری و مزدک لیماکشی

میهمانان: آقایان همایون مهمنش, حسن زهتاب و کوروش پارساتهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, پرویز مختاری, حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

میهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

حسن زهتاب از حزب چپ ایران "فدائیان خلق"

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

سام جعفریان از همبستگی جمهوری خواهان ایران

میهمانان: آقایان همایون مهمنش, حجت نارنجی, هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, حسن زهتاب و هژیر عطاری

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, کوروش پارسا, حجت نارنجی و مزدک لیماکشی