دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، فرهاد فرجاد، سام جعفریان و مزدک لیماکشی

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق و مزدک لیماکشی

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان مهدی نخل احمدی، وهاب انصاری، حسن زهتاب

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲ مارس ۲۰۲۱

«میزگرد جمهوری خواهی»

 میهمانان: امیر ممبینی - مزدک لیماکشی

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمان برنامه: علی پور نقوی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۲۲ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

یک توصیح: اطلاع یافتیم که متاسفانه نیمی از این برنامه به هنگام ضبط آن به دلیل مشکلات فنی، ضبط نشده است.

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان مجید عبدالرحیم پور و حسن زهتاب

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۳ فوریه ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی» - ۳ دی ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان حمید شیرازی، حجت نارنجی، صادق شجاعی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان وهاب انصاری، پرویز مختاری و مزدک لیماکشی

۲۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

«میز گزد جمهوری خواهی»، ۱۹ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان رضا علوی، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

«میز گرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان گودرز اقتداری، هوتن رضایی و حسن زهتاب

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان