شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند.

یادمان جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، سال ۶۷

یاد فروغ تاجبخش نماد پرآوازۀ خاوران و سمبل امید و ایستادگی در مقابل استبداد را در برلین گرامی می داریم.