سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

آیوازوا، سویتلانا

مردان تلاش می‌کنند که از ورود زنان به عرصه سودآور و خوشايندی که در آن قرار دارند، جلوگيری نمايند. در جهت رسيدن به اين هدف نيز از ۳ افسانه استفاده می‌کنند. افسانه نخست: زنان خودشان نمی‌خواهند که وارد سياست بشوند؛ و اگر هم پا به ميدان سياست بگذارند، توانايی رسيدن به مقامات رهبری را ندارند.

اگر در جامعه‌ای پرنسیپ برابری همه انسان‌ها در برابر قانون برقرار است، همراه با آن برابری مدنی زنان و مردان نیز به رسمیت شناخته می‌شود. اما اگر این پرنسیپ فقط در شکل وجود داشته باشد، آن‌وقت رعایت حقوق زنان تا آنجا رعایت می‌شود که حکومت به آن نیاز دارد.