سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ می ۲۰۲۰

داریوش پارسا

سخنرانان:

دکتر مهرداد درویش پور

بهزاد کریمی

بحث و گفتگو:

سخنرانان: دکتر مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی