يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

داریوش پارسا

بحث و گفتگو پیرامون اوضاع ترکمن صحرا تا انقلاب بهمن ٥۷ و فعالیتهای فرهنگی و ادبی کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن و جنگ اول گنبد و نتایج آن!

سخنرانان:

- یوسف کُر : کنشگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ترکمن صحرا؛

- مهدی فتاپور: از رهبران وقت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

سخنرانان:

دکتر مهرداد درویش پور

بهزاد کریمی

بحث و گفتگو:

سخنرانان: دکتر مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی

سخنرانان:

 

 

 

 

 

 

بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رئوف کعبی - فعال سیاسی چپ

فرامرز دادور - فعال سیاسی چپ