صادق

دور تازەای از اعتراضات کارگری در راە است 25.11.2022 - 20:57
بیمە کارگران ساختمانی شد همان کە کارفرمایان می خواستند 25.11.2022 - 20:24
جنبش معلمان با بازداشت های دستە جمعێ زمینگیر نخواهد شد! 18.11.2022 - 23:00
بیگاری، بە جای ایجاد کار شایستە! 18.11.2022 - 21:27
خط فقر ١٨ میلیونی و پیامدهای ناگریز آن بر تحولات سیاسی 11.11.2022 - 20:33
حالا دیگر وقت اعتصاب است! 11.11.2022 - 20:00
مکثی بر روند محکومیت پنج فعال سندیکایی در بیدادگاە های رژیم 04.11.2022 - 19:05
شروط لازم برای افزایش دستمزد کدامند؟ 04.11.2022 - 18:11
تشدید شکاف، در حکومت، انسجام در جنبش 28.10.2022 - 21:28
خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران! 21.10.2022 - 21:52
افزایش حقوق کارکنان دولت، مانع پیوستن آنان بە کاروان انقلاب نخواهد شد! 14.10.2022 - 19:23
جنگ جناح ها بر سر تسلط بر وزارت کار ربطی بە پابرهنگان"ندارد! 07.10.2022 - 23:55
دعوا بر سر خصوصی سازی نیست بر سر سهم است! 16.09.2022 - 19:15
اذعان بە فرمایشی ىودن انتخابات کانونهای بازنشستگی! 09.09.2022 - 20:41
آغاز دور دیگری از تعرض بە تە ماندە قوانین حمایتی 02.09.2022 - 19:12
تعیین سقف برای کار موقت جنجال فریبکارانە بر سر هیچ! 26.08.2022 - 20:21
در باب افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی ذوب آهن اصفهان 21.08.2022 - 11:54
کف خیابان نتیجە داد 19.08.2022 - 19:28
گرفتن جان در ازای دادن نان! 12.08.2022 - 23:47
(تشکل رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند! 30.07.2022 - 11:45
عقب نشینی قالیباف نتیجە گسترش مبارزات خیابانی بازنشستگان است 22.07.2022 - 20:53
شکایت بە دیوان عدالت اداری فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە ست! 15.07.2022 - 20:29
چاقوی مجلس سر می برد، اما دستە خودش را نە! 08.07.2022 - 20:31
افلاس تامین اجتماعی و حقوق های زیر خط فقر نتیجە تبانی دولت و کارفرمایان است! 01.07.2022 - 21:03
اگر بخواهیم از تجربە یکسالە بیاموزیم 24.06.2022 - 20:58
تشکل قانونی"وسیلە ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی! 17.06.2022 - 19:24
بردن شکایت برە نزد سردستە گرگها 10.06.2022 - 19:54
اعتراضات برای افزایش دستمزد در حال ثمر دادن است 03.06.2022 - 18:34
مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافت! 27.05.2022 - 20:17
فساد و رانتخواری در آبادان فاجعە آفرید! 23.05.2022 - 21:40
گرانی و سرکوب افزون می شوند و قدرت خرید مردم سقوط می کند! 22.05.2022 - 22:37
مقاومت و مبارزە مردم علیە سرکوب و گرانی ها ادامە دارد 21.05.2022 - 16:16
دولت متقلب و نحوە پرداخت یارانە 20.05.2022 - 22:44
تشدید فضای امنیتی، ادامە اعتراضات و بحران 19.05.2022 - 12:04
مردم گلپایگان بە اعتراض علیە گرانی و دیکتاتوری پیوستند! 18.05.2022 - 11:42
خامنەای و چرایی دیدار با کارگران 13.05.2022 - 20:36
image-20220430000258-1
اول ماە مە از پاریس تا تهران 06.05.2022 - 16:43
با اعتراض یک پارچە و گستردە توطئە کاهش دستمزدها را بی اثر کنیم! 22.04.2022 - 22:24
بازنشستگان اگر تظاهرات نکنند، چە کنند؟ 15.04.2022 - 01:23
جنبش کارگری از پارسال تا امسال 08.04.2022 - 00:08
پرستاران و ١٢ جور قرارداد کاری 31.03.2022 - 22:56
دستمزدهای زیر خط فقر و فزون خواهی روسای اتاقهای بازرگانی 24.03.2022 - 21:03
حق خواهی و مطالبە گری جرم و اغتشاش نیست 17.03.2022 - 22:21
دستمزد کارگران نصف سبد هزینە بخور ونمیر خانوار! 11.03.2022 - 03:02
اشتغال دغدغە اصلی زنان 04.03.2022 - 01:22
تداوم و گسترش مبارزات ضامن لغو کار پیمانی است 25.02.2022 - 02:18
مصوبە ای دیگر علیە حقوق کارگران در برنامە بودجە دولت 17.02.2022 - 23:33
از فراخوان ٣٠ تشکل بازنشتگان برای اعتراض حمایت کنیم 11.02.2022 - 00:35
این دادنامە نیست، بیداد نامە است! 04.02.2022 - 18:36
برچیدن بساط ظالمانە شرکتهای پیمانکاری، کار مجلس نیست، کار خود کارگران است! 28.01.2022 - 19:48
از "دومینوی دستمزد"، تا دو مینوی فلاکت! 21.01.2022 - 21:34
مصاف قلم و مدنیت با تفنگ و خشونت در اعتراض معلمان 14.01.2022 - 19:33
مجازات کارگر بجای کارفرما توسط مجاری قانونی! 07.01.2022 - 22:09
"حمایت" از تولید از جیب کارگر! 31.12.2021 - 20:32
مقصر اصلی این جنایات دولت و پراکندگی کارگر است 24.12.2021 - 19:19
درس های ارزندە اعتصاب معلمان و ملزومات فعالیت سندیکایی 17.12.2021 - 16:36
تعرض پشت تعرض بە حقوق کارگر 10.12.2021 - 17:16
تلاش برای قانونی کردن بیگاری زیر پوشش "طرح مهارت آموزی" 03.12.2021 - 18:13
تقصیردولت را بە گردن فارغ التحصیلان نیندازید! 26.11.2021 - 18:55
تکلیف دستمزد ها را کارگران باید در کارخانە و خیابان رقم بزنند! 26.11.2021 - 18:09
ضرورت مبارزە علیە تغییرات ارتجاعی در قانون کار 19.11.2021 - 13:26
تبهکاری بە جای پیمانکاری 12.11.2021 - 11:08
اختراع دوبارە چرخ چرا؟ 05.11.2021 - 18:19
حق دستمزد مکفی و معیشت شایستە را با مبارزە میتوان گرفت! 29.10.2021 - 18:22
شوراهای اسلامی اصلاح ناپذیرند، خواست کارگران تشکل مستقل است! 22.10.2021 - 17:32
سپیدە نماد است، نمادها را نمی توان مرعوب و مغلوب کرد 15.10.2021 - 19:16
مبارزە موثر برای لغو کار پیمانی مستلزم مبارزە مشترک سازمانیافتە ست 08.10.2021 - 19:45
استقلال تشکلهای کارگری، هم مرز و هم معیار! 01.10.2021 - 15:58
با تغییرات ارتجاعی در قانون کار باید مبارزە کرد! 24.09.2021 - 18:45
کارگران فریب وعدەهای کاذب قالیباف را نخواهند خورد! 17.09.2021 - 16:30
مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید! 10.09.2021 - 21:49
تلاش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است! 03.09.2021 - 21:15
پیام ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە! 27.08.2021 - 19:16
بازی موش و گربە تشکلهای حکومتی با کارگران و مطالبات کارگری 20.08.2021 - 19:11
روز تشکل و پروندە سیاە بخش سازمانهای کارگری وزارت کار 13.08.2021 - 21:23
شش ماە حبس برای عامل کشتە شدن ١٨ کارگر، سە سال حبس برای شرکت در یک تجمع کارگری! 06.08.2021 - 19:35
اعتصاب حق است، قوە قهریە نیست! 30.07.2021 - 01:09
نان گران شد، سفرە ها تهی تر! 23.07.2021 - 21:33
کارگران شورای اسلامی و تشکل دولتی نمی خواهند، اتحادیە مستقل می خواهند! 16.07.2021 - 20:31
تداوم اعتصاب و مقاومت متحدانە کارگران نفت پیروزی آنها را رقم خواهد زد! 09.07.2021 - 23:22
درسهای یک آزمون موفق! 25.06.2021 - 17:42
رئیسی و همتی هر دو در خط ولایت و صاحبان ثروت! 17.06.2021 - 23:32
تشکلهای حکومتی دوش بە دوش بسیج و تشکلهای کارفرمایی در حمایت از انتصاب رئیسی جنایتکار! 11.06.2021 - 01:16
وقت انتخابات کە می شود کارگران فریاد رس پیدا می کنند! 04.06.2021 - 02:14
نان را گران کردید، دستمزدها را نیز باید افزایش دهید! 28.05.2021 - 20:17
کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند! 21.05.2021 - 15:41
مبارزە خیابانی نتیجە می دهد! 15.05.2021 - 20:30
ایران شیلی نیست!  07.05.2021 - 00:03
انتخاب ناگریز کارگر بین معیشت و کرونا! 16.04.2021 - 00:04
واکسن کوید ١٩ هم خصوصی و هم طبقاتی! 09.04.2021 - 00:52
بازگشت بە کدام دوران طلایی؟ 01.04.2021 - 21:48
تشکل های کارگری مراقب نفوذ عوامل تفرقە افکن باشند 25.03.2021 - 21:47
افزایش فشار بە زندانیان مقاوم را جدی بگیریم 19.03.2021 - 19:50
شورای عالی کار و تکرار بازی فریبکارانە گذشتە در رابطە با تعیین دستمزد 12.03.2021 - 00:14
مکثی بر فرار ١٠٠ میلیارد سرمایە از کشور 05.03.2021 - 01:49
گروگرفتن دستمزدها برای فشار بە کارگران جنایت و ستمگری است  25.02.2021 - 22:00
با پیگرد و محاکمە فعالین سندیکایی نمی توان صدای اعتراض زحمتکشآن را خاموش کرد 19.02.2021 - 00:23
تعیین حق بیمە و کنترل تامین اجتماعی نباید بە دست سرمایە داران بیفتد 11.02.2021 - 21:14
مگر تشکل آزاد است کە زنان بتوانند در آن شرکت کنند؟ 05.02.2021 - 01:09
محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، اموال عمومی بە غارت بردە شدە را باید برگرداند 29.01.2021 - 00:29
ساخت مسکن برای بازنشستگان ترفند یا تصمیم؟ 15.01.2021 - 09:40
قطع دست (دلە دزدها) راە حل عضو هیئت مدیرە مجلس برای مقابلە با گرانی و بیکاری! 08.01.2021 - 01:55
اضافە کاری بدون دستمزد غیرقانونی و بیگاری است، زیر بار آن نروید!  31.12.2020 - 19:18
تهنیت کریسمس و سال نو میلادی و بە امیدی سالی بهتر برای همە مردم دنیا 25.12.2020 - 12:14
روز پرستار و تحفە رئیس نظام پرستاری برای پرستاران! 17.12.2020 - 22:27
چرا کارگران هندی می توانند اعتصاب عمومی راە بیندازند، ما نمی توانیم؟ 10.12.2020 - 22:51
رسوایی شاکی کارگری کە شلاق خورد! 04.12.2020 - 00:21
سالگرد کدام قانون کار را کارگران باید جشن بگیرند؟ 13.11.2020 - 18:41
ضرورت مبارزە با سە تغییر ضد کارگری تازە دولت روحانی! 16.10.2020 - 16:57
نگران فقر مردم هستید یا از دست دادن قدرت! 02.10.2020 - 19:32