چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

مهدی پرویز

من بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم، و به دستگیری فکر کنم، نزد رفقایم که منتظرخبر دستگیری من بودند، باز گشتم و عین ماوقع را بدون کم و کاست تعریف کردم. قرار شد من به زندگی نیمه مخفی رو آورم و چنین شد و پس از چندی حکم اخراج من از دانشگاه نیز صادر شد و یکی از رفقا آنرا به من اطلاع داد.

مصاحبه با رفیق مهدی پرویز، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد.