سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

پرویز، مهدی

مصاحبه با رفیق مهدی پرویز، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد.