جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

علی جلال

مردم شریف ایران! از هم اکنون آثار همبستگی بزرگ شما درسرای "جمهوری اسلامی " پدیدار است . خامنه ای وقتی که می ترسد آرام حرف می زند، با موذی گری خاص خویش، می کوشد خود را "سید مظلوم و بی طرفی ، که کاری جز نصیحت و خیر خواهی ندارد" بنمایا ند، او آخرین سخنرانی خودرا چنین طراحی کرده بود.

تحریم انتخابات با "شرکت نکردن در رای گیری" تفاوت دارد. تحریم انتخابات یعنی تحریم رژیم؛ یعنی تحریم رژیم در همه جا وهمه زمینه ها؛ یعنی اقدام همگانی برای منزوی کردن رژیم، یعنی آغاز رسمی روندی که در طی آن رژیم روز بروز به کنجی رانده می شود و دربرابرش توده های مردم انبوه و انبوهتر صف آرایی می کنند. بدیهی است، تحریم انتخابات همچون بخشی از روند تحریم همه جانبه و دامنگستر رژیم، عملی درراه برای سرنگونی است. هنگام جنگ، طرفی که نیرو و امکانات بیشتر فراهم می کند بخت پیروزی اش بیشتر است.

بدون همکاری و همیاری فعال و مبتکرانه و آزاد مردم , نمی توان بدرستی علیه کرونا مبارزه کرد. توده های مردم در صورتیکه اعتماد داشته باشند, در چارچوب برنامه ها و دستور العمل های دانش پایه, می توانند ناممکن ها را ممکن کنند, می توانند بردشوار ترین دشواریها پیروز گردند.

علی خامنه ای ازاین شعار تاریخی وبا عظمت توده های مردم ایران: "نه غزه نه لبنان ,جانم فدای ایران" سخت ضربه خورده است، آخوند ها فکر نمی کنند که باهمه موذی گری های واقعاً عوامفریبانه و شیطانی خود، مردم کوچه وخیابان اینطور دقیق حیله های آنان راکشف کرده و روزی که انتظار ندارند، آنرابرملا سازند.

پشت به دشمن رو به میهن: اگر کشوری به میهن ما تجاوز کند، آنگاه درگیری دونیروی ارتجاعی است، و مردم ما علیه هردو: نیروهای امریکا و جمهوری اسلامی پاسدارها، بسیجی ها (لاتهای اسیدپاش)، آقازاده های ژن برتر، مدافعان حرم همگی یک طرفند و ملت ایران طرف دیگر ما همراه مردم ما علیه همه آنها دردفاع از مردم ما وکشورما مبارزه خواهیم کرد، بسته به شرایط و امکانات، به هر طریق و وسیله شریف.