چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

مهدی عربشاهی

مهدی عربشاهی، عضو همبستگی جمهوری‌خواهان ایران همراه با ما و شما می‌گوید: «رای  نمیدهم»

 قیمت‌ها بە دلار شدە و دستمزد را بە ریال حساب می‌کنند. هفتە بە هفتە قیمت‌ها بالا می‌روند، در یک هفتە بە اندازە آن دە و نیم درصدی کە برای یک سال بە حقوق ما اضافە کردند. حالا هنوز یک ماە از سال بیشتر نگذشتە، خودشان اینجاوآنجا می‌گویند تورم ١٢ درصد شدە کە این هم ساختگی است.